Има световни градове като Париж, Барселона или Прага с характер и градски облик, които са емблематични и всеки от нас познава – елегантните навеси на метрото в стил арт нуво в Париж, диагонално отрязаните ъгли на сградите в Барселона или пъстрите паважи от черни и бели павета в Прага. Този индивидуален характер е продукт на многогодишни архитектурни традиции и много други европейски градове полагат успешно усилия да изградят свой такъв.

В това начинание София е направила само първи крачки, включващи йерархично зониране на града, градски шрифт, стандарт за уличните и туристически табели и чак през 2022 г. – Стандарт за пешеходните настилки, който е пожелателен, вместо императивен. Изработеното до момента не е обвързано в единен документ, някои компоненти са разработвани отделно, а в Стандарта за настилките липсват технически спецификации и инструменти за прилагане, което го прави не толкова Стандарт, колкото препоръка.

Искаме София да разполага с единен документ, част от Наредбата за градската среда на Столична община, който да е основополагащ за всички участници в изграждането на средата.

Ще изработим цялостен пакет от стандарти за всички компоненти на градската среда, който да включва и необходимите технически спецификации и типови детайли за изпълнение.  

Той ще гарантира минималните параметри за функционирането на публичното пространство и ще осигури справедливото му преразпределение между всички негови ползватели. В допълнение ще улесни проектните и тръжните мероприятия и ще послужи за гарант за качествено изпълнение на ремонтните и строителните дейности. Само чрез осезаемо повишаване на качеството и скъсяване на сроковете ще могат да бъдат наваксани пропуските през последните 15 години.

Зониране

Предвиждаме Стандартът за красива градска среда да преосмисли зоните по начин, който да гарантира качествено развитие на целия град, а не само на централната градска част. Към зоните с по-висок приоритет ще влизат достигащите ги градски артерии, както и кварталните центрове, за да може да се засили тяхното развитие. Най-важните публични пространства, с които се определя цялостният облик и възприятие на града (пл. Св. Неделя например) или такива, които са важни за развитието на конкретния характер на районите, ще подлежат не само на най-строг административен (процесуален) контрол от страна на СО, но проектните решения ще са в следствие на качествени и задълбочени анализи и последващи международни архитектурни конкурси.

Стандарт за уличните профили

Друга част от пакета Стандарти ще е Стандарт за уличните профили, който да дефинира стандартизирани елементи на пътната инфраструктура: бордюри, анти-паркинг елементи, градска мебел, оразмеряване на пътните ленти, елементи на спирковите перони, островите и т.н. Той ще съдържа и типови улични профили (налични и желани) и целта му е да гарантира предвидимост на уличната мрежа за шофьорите и строги изисквания за строителите.

Стандарт за настилките

Технически Стандарт за полагането на тротоарните настилки е решение на системния проблем с ниското качество на ремонтите в София. Той ще се прилага като шаблон за параметрите на възлаганията на строително-ремонтни работи, както и да предписва технологии и изисквания за съвместяване на тротоарните настилки с канали и ревизионни отвори за комуникациите и най-вече – да наложи технология за полагане на градското озеленяване с ясни технически детайли, в т.ч. не само сечения на отделните слоеве, но и задължителни растери за редене и геометрии на отделните елементи (пр. бордюри, шахти и т.н.).

За да не се поставя общината в зависимост от конкретен продукт, ще се дефинират и технически показатели на отделните елементи, като интелектуалната собственост върху тях ще е общинска. Така тя ще може да го предоставя на всяка фирма-производител, когато има нужда да поръча количества.

Със Стандарта за настилките ще можем да постигнем разграничаване от някои практики като използването на уни-павета тип “кокалче”, които са недопустими за публични пространства в град от ранга на София. Стандартът ще ограничи и стандартизира наборът елементи за изграждане на настилки и ще предпише материали, подходящи за съответните зони. Опитът показва, че ако изборът е прекалено голям, то поддържането на единни качествени показатели е по-трудно и се налагат компромиси.

Стандарт за подземните комуникации

Пример за система за посаждане на дървета, съобразена с подземните комуикации

Със Стандарта за подземните комуникации ще се приложи по-добър метод на полагане на подземните комуникации от досега приложения – PVC тръби с ревизии от нестабилни шахти от зле споени бетонни тухли, както и ще възприемем технологията на посадни ями за уличните дървета със системи за пасивно напояване. Тази технология, макар да оскъпява проектните и строителни фази, е с висока възвръщаемост, защото гарантира опазването на дърветата живи и предотвратява разрушаването на тротоарните настилки от по-възрастни дървета, търсещи подходяща почва.

Други Стандарти

В пакета Стандарти, които предвиждаме да са част от Наредбата за градската среда са:

  • Стандарт за градската мебел
  • Стандарт за фасадите