Един от приоритетите на Спаси София е борбата с корупцията и неморалните практики. За целта е необходим безкомпромисен контрол във всички сфери на общината. 

За гарантиране прозрачното постигане на ефективна реформа в сферата на общинското здравеопазване ще създадем независима от дирекция „Здравеопазване“ структура за контрол.

Тя ще освободи отделите в дирекцията от контролните им функции и ще им позволи да се фокусират върху планирането и развитието на медицинския персонал, здравните заведения, икономическите дейности и подобряването на програмите за обществено здраве. Новосформираното звено ще има за цел да координира и контролира възлагането на обществени поръчки, както и да планира и оценява управлението на ресурсите в сектор Здравеопазване. Също така ще гарантира качеството, безопасността и ефикасността на закупените активи и ще подсигури прозрачност при избора на доставчици и изпълнители. Ще събира, проверява и актуализира информацията относно прилагането им и ще създаде условия за подобряване на различните нива на здравни грижи – от профилактичните до високоспециализираните дейности в общинските здравни заведения.

Разтоварването на медицинския персонал от немедицински дейности и улесняване документирането на дейността в ежедневието им ще подобри както продуктивността им, така и качеството на предоставяната медицинска помощ. 

За целта сме подготвили план за дигитализация на общинското здравеопазване –  

въвеждане на единна електронна система и електронен пациентски картон за всички общински лечебни заведения, както и план за провеждане необходимото обучение на персонала. Процес, хаотично започнал в някои общински болници, но незавършен, към момента е неефективен и в това му състояние повече пречи, отколкото да помага, както на медицинския персонал, така и на пациентите. Също така предвиждаме въвеждането на единна информационна система и пациентско досие за всички общински лечебни заведения.

Не на последно място сме предвидили създаването на „гнездо“ по телемедицина за всички общински лечебни заведения.

Така например снимки от образна диагностика от ДКЦ-тата ще се изпращат дигитално за разчитане от теле-радиолозите в реално време, а назначилите изследването лекари и пациентите ще получават резултатите почти веднага. В същото време „гнездото“ по теле-радиология ще е на разположение и на дежурните лекари от всички общински болници по време на дежурство. По подобен начин няма да има нужда от изцяло оборудвани клинични лаборатории във всяко ДКЦ, а само манипулационни. Всички проби ще се изпращат до централна общинска лаборатория, провеждаща изследванията, а пациентите ще имат достъп до тях онлайн. С въвеждането на единна информационна система и пациентско досие за всички общински лечебни заведения не просто ще подобрим комуникацията и координацията между тях, но ще улесним значително пациентите.