София няма дългосрочна политика за зелената система, поради което растителността в града и неговите квартали устремено намалява с новото строителство, липсата на дългосрочно поддържане и ефективен контрол. София трябва не само да засажда, но и да поддържа и увеличава своя зелен пояс.

Картирането на съществуващата растителност е задача, която е била възложена да се осъществи в електронен регистър до 2019 г., но към момента събраната информация е оскъдна и следователно още няма регистър, обхващащ цялата община. Липсва цялостна актуализация и анализ на наличните регистри, както и информация за поддържането на растителността в последните години на управление, а те са ключови, за да се определи най-подходящият видов състав за града. 

Картирането ще осъществим с екип от експерти към Столична община в сътрудничество с граждански платформи, както и на основа активно въвличане на софиянци вследствие на техните сигнали. Така събраният „зелен кадастър“ ще бъде анализиран в партньорство с университети и камари на ландшафтните архитекти и лесоинженери. На базата на този регистър ще работим за една ясно показваща ресурса на града интерактивна карта с информация за растителността, в която ще включим и градските фонтани, ограждения за разходки на кучета, детски площадки, водни площи, места за отдих, междублокови пространства и други.

Ще въведем и стриктни и ясни технически изисквания и съответен контрол за засаждането на нова и поддържането на съществуващата зеленина.

При новите насаждения ще анализираме, за да се прецени какви видове са най-подходящи за града, като по този начин ще спестим разходи за закупуване и презасаждане. Ключово при избора на растенията ще бъде способността им да намаляват максимално парниковите газове, да увеличават биоразнообразието в градска среда, да са устойчиви към замърсен въздух и болести.