Към настоящия момент СО не извършва целенасочени и съгласувани действия за цялостно управление на ресурса от минерална вода в София. В Горна Баня е сключен концесионен договор със срок до 2035 г., заради който свободният дебит минерална вода е недостатъчен за изграждането на термален център. Същевременно в Овча купел дебитът не е достатъчен да захрани едновременно нуждите на Националната болница по физикална терапия и рехабилитация, както и нужната минерална вода във връзка с  европейския проект. 

Ще проучим възможностите за извършване на нов сондаж, който да осигури достатъчно количество минерална вода за захранване на банята в бъдеще.

Ангажимент на общината е да осигури справедливо разпределение на ресурса, изхождайки преди всичко от обществения интерес и грижата за човешкото здраве и благосъстояние. Ето защо 

ще издигнем в приоритет обезпечаването на достатъчен дебит за свободно водоналиване и функциониране на минералните бани като балнеологични центрове за профилактика, лечение и отдих, пред частния интерес на бутилиращите компании.

Вододобивните и водопреносни съоръжения са в критично състояние. В по-голямата си част те са амортизирани и негодни за нормално функциониране. Смятаме, че въпросът за тяхното подобряване е от съществено значение за нормалното използване на минералните води. Ще инициираме обстойно обследване на състоянието на наличната техническа инфраструктура, за да установим конкретните проблеми с цел тяхното бързо отстраняване и бързото им модернизиране. Смятаме, че Столична община трябва да приоритизира използването на предоставените ѝ водни ресурси спрямо спецификите на съответните находища. Например там, където са налични подходящи условия за термални дейности, водният ресурс целево да бъде използван за балнеолечение, а не да се усвоява от други дейности, които да не позволяват използването на водата за съответната дейност.