Дни след като цялото обществено внимание беше приковано върху некачественото строителство на ул. Граф Игнатиев, наше разследване, след подаден сигнал, разгръща по-дълбоки и смущаващи нередности, явно нарушение на закона за обществените поръчки (ЗОП) и влагането на неподходящи материали със съмнителен ефект в проекта за над 22 млн. лв, изпълняван от фирма GP Group. Затова екипът ни се консултира с юристи и изпрати сигнали до редица български и европейски институции с настояване за незабавна проверка на предоставените доказателства.

 width=

Сагата с ремонта на ул. Граф Игнатиев започна през октомври 2013 г., когато Столичната община обяви конкурс за проект за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част на София. Година и половина по-късно конкурсът беше спечелен от архитектурно-дизайнерска агенция  АДА. Следвайки процедурата, Столичната община възложи изработването на подробен работен проект, a търгът за изпълнител бе обявен чак през март 2017 г. или близо 2 години след обявяването на победителя от конкурса за идеен проект. През май 2017 г. търгът бе прекратен със заповед на зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев, заради “промени в техническите характеристики на основни материали”. След направените промени, през месец август, обществената поръчка бе пусната отново, като участват 4 фирми, а за победител през март 2018 г. бе обявена фирма GP Group. (Джи Пи Груп). Ремонтът започна в началото на май и трябваше да приключи на 3 октомври.

 width=

Тръжната процедура

Процедурата за избор на изпълнител на ремонта на пръв поглед отговаря на законовите изисквания. Внимателен анализ на документите и влаганите материали, обаче разкрива съвсем друга, далеч по-притеснителна картина.

На 15-ти септември 2017 г., 4-ма участника подават своите оферти. Това са: “ПСТ градска среда Зона 2” ДЗЗД, Обединение “Трейс РВП”, Обединение “ИСАФ С.А.- Колас Рай С. А. зона 2” и фирма Джи Пи Груп. Още на 18-ти септември се събира и комисията на Столичната община, която следва да оцени подадените оферти и да избере победител. Съставът на комисията е разнороден – експерти, общински съветници и служители. Не за всички фирми обаче процедурата върви гладко – в доклада за работата на комисията откриваме причината, поради която една от тях – фирма ПСТ, е отстранена. В техническото предложение на всички участници, освен изисквания за гранитни настилки, бетонови и други материали, има изключително конкретно изискване за технологията, която ще се използва за осигуряване на необходимите виброизолационни качества на трамвайното трасе. В проекта за реконструкция е заложена така наречената еластична виброизолационна подложка за система „плаващи плочи” – елементът, който осигурява най-добра виброизолационна защита, а неговото качество и свойства са от особено значение за гъсто застроени и то със стари сгради улици, каквато е ул. Граф Игнатиев. Затова не е учудващо, че в техническите параметри на обществената поръчка от Столичната община залагат на високи критерии за този материал. Участникът ПСТ обаче предлага в своята техническа оферта материал, който не отговаря на минимално заложените критерии в търга и затова е отстранен.

Отстраняването на ПСТ

Обединение “ПСТ градска среда Зона 2” ДЗЗД участва в търга с материали на фирма Pandrol (Floating Slab Mats). За да бъде допуснато тяхното използване те трябва да отговарят на критериите в техническата документация на търга, а именно: маса, статичен коефициент на еластичност и динамичен коефициент на еластичност. Масата е важен критерий, тъй като качествените системи за виброизолация трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да поемат вибрациите и шума от преминаващите по трасето трамваи.

 width=

Именно масата е показателят, определил резултатите от процедурата. Максимално допустимите стойности на масата на подложката са 5кг/м2. Всъщност в първоначалните документи не става ясно дали това са минимални или максимални стойности, но благодарение на отговор към участниците в процедурата, подписан лично от зам.-кмета Евгени Крусев, това бързо се изяснява. В Разяснение 8 от документацията четем:

Конкретно за трасето по ул. Граф Игнатиев, където сградите са много близко до трамвайните коловози, се търси висока степен на еластична деформация на системата и понижаване на собствената ѝ честота на трептене, за да се отдалечи максимално тя от тази на сградите. Подобрение/предимство е намаляването на масата на подложката.

Както става ясно, 5кг/м2 е максималната маса и всяко по-ниско предложение ще се счита за предимство, а по-високо е недопустимо. Когато ПСТ предлагат продукта на Pandrol с маса от 15,6кг/м2 или над 3 пъти по-високи стойности от максималните, логично те са отстранени. В Доклада на Комисията за избор на изпълнител четем и мотивите: “За еластичната виброизолационна подложка за система “плаващи плочи”…стойността на един (маса) (б.а. критерий) е с по-лош показател спрямо базовия. Представена по този начин, офертата на участника не отговаря на изискванията, дефинирани от Възложителя в документацията за участие и не подлежи на оценка съгласно показателите за техническа оценка в тази методика.” В края на доклада, Комисията обявява и своето решение: “На основание чл.107, т. 2 буква „а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя за отстраняване от участие в процедурата „ПСТ градска среда Зона 2” ДЗЗД, тъй като офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.”. С това, участието за ПСТ приключва, но не и за материала, неотговарящ на минималните изисквания на търга.

 width=

Решението за отстраняване на ПСТ от процедурата е подписано лично от зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев

Становището, което променя играта

На 8-ми юни 2018 г., или повече от месец след началото на реалните строителни дейности по ул. Граф Игнатиев, в общината се получава становище от инж. Асен Тасев – председател на съвета на директорите на Столичен електротранспорт ЕАД.  Въпросният инженер само няколко месеца по-рано е част от комисията, която решава изхода от търга и подписва доклада за отстраняване на ПСТ заради предложената подложка, неотговаряща на критериите. В нея, той е назначен със специална заповед на зам.-кмета Евгени Крусев, за да замества друг член.

 width=

Със заповед лично от Евгени Крусев, инж. Тасев влиза в комисията по оценка на офертите и в целия процес

На едва две страници човекът, който само преди няколко месеца подписва доклада на комисията, с който се отстранява фирма ПСТ, защото е предложила материал неотговарящ на изискванията в търга, решава да смени мнението си напълно.

 width=

Той вече твърди, че материалът на Pandrol e повече от подходящ за трамвайното трасе, докато този, с който фирма Джи Пи Груп печели и който отговаря на всички технически изисквания на търга, не е. (б.а. фирма Джи Пи Груп печели търга с материал на австрийската фирма Getzner).

При толкова сериозна промяна на мнението се очаква аргументите да са обективни и обосновани, а становището да е написано професионално. В крайна сметка самият инж. Тасев заявява “поставена ми бе задача за професионален анализ…”, нищо че крайният резултат е повече от смехотворен и пълен с неподкрепени твърдения и спекулации. Нещо повече, становището не се базира на обективни анализи, на направени изследвания и връзки към съответни документи, а на личното мнение на автора и факта, че бил отишъл, пипнал, усетил.

Инж. Тасев затвърждава своя “професионализъм”, правейки “анализ”, поръчан му от зам.-кмета Евгени Крусев, на материала на Getzner със следните аргументи “Същата подложка е вложена в обект Метродепо Земляне, благодарение на което имах възможност да получа преки впечатления. След като взех малко парче за проба, установих, че същата много лесно попива вода, освен това лесно се къса – нещо, което се вижда на самия обект.

Извод: подложката на фирма Getzner не е подходящата за тази цел.”. Впечатляващо е с каква лекота и бързина, инженерът прави анализ и отсича дали един материал е подходящ или не. Очевидно не го интересуват технически спецификации и сертификати, не го интересува, че само преди няколко месеца той, заедно с останалите колеги в комисията, оценяват материала като качествен и даже надграждащ условията в търга, дори не го интересува факта, че материалът, който “тества” в метродепо Земляне не е същият, който е трябвало да бъде вложен на ул. Граф Игнатиев. (б.а. в метродепо Земляне е вложен материал на Getzner от модел SR55, докато офертата за ул. Граф Игнатиев е за модел SR1209) Важното е, че инж. Тасев е отишъл на място и е пипнал.

Становището на въпросния инженер е прекрасно доказателство за липсата му на професионализъм и за качеството на документите, които Столичната администрация счита за достатъчни, за да промени собствените си решения. Изхождайки само и единствено от лични наблюдения, без никакъв анализ и представяне на реални и конкретни доказателства, инженерът прави неверни изводи, които радушно се приемат на последвалия Общински експертен съвет по устройство на територията във ведомството на гл. арх. Здравко Здравков. Двете страници “анализ” са повече от неадекватни, но за целите на въпросния ОЕСУТ – напълно достатъчни. Затова е и логично да се запитаме дали целта е да се гарантира най-качествено изпълнение с най-качествен материал или да се угоди на определени фирмени и политически интереси? Допълнително съмнение буди и фактът, че ОЕСУТ е свикан по съвсем различна причина и промяната на виброизолационната система не присъства в предварително обявения дневен ред. Въпреки това участниците в съвета радушно приемат становището на инж. Тасев и гласуват за промяна на материала на Getzner с този на Pandrol.

В крайна сметка, ако приемем, че написаното от инж. Асен Тасев за това, че материалът на Getzner не е подходящ, е вярно, логично е да поставим няколко въпроса:

  • Защо тръжната комисия допуска до участие фирми, които предлагат влагането на материала на Getzner (Джи Пи Груп и Трейс)?
  • Защо тръжната комисия решава да отстрани фирма ПСТ, участваща с материала на Pandrol, оценен като неподходящ, а само няколко месеца по-късно се самоинициира и одобрява промяна, според която същият материал вече е повече от подходящ?
  • Защо Столичната община не е променила техническите изисквания за виброизолацията преди провеждането на търга, така че използването и на материала на Pandrol, и на този на Getzner да е възможно, при положение, че първоначалният търг беше прекратен именно под предлог  отстраняване на несъответствия и технически промени, гарантиращи качествено изпълнение?

 width=

Нарушен ли е законът за обществените поръчки?

Заради неочакваната и необяснима замяна на материала, след приключването на търга нашият екип се консултира с юристи с богата практика в материята на Закона за обществените поръчки. Според направения правен анализ, съществуват обосновани съмнения за съществени нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), и по-конкретно чл. 116(5) т.1, който е директна имплементация на чл. 72(4)(а) от Директива 2014/24/ЕЦ на Европейския парламент и Съвета.

Чл. 116(5) т.1 от ЗОП гласи:

(5) Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

Всъщност, след като един участник в търга (ПСТ) е отстранен заради това, че е предложил технология, която по-късно е използвана от Джи Пи груп, това означава, че е изпълнена хипотезата на чл. 116 (5) т.1, тъй като изменението на технологията би довело до допускането на други участници, а именно ПСТ, до оценяването на техническите и ценови предложения. Затова и изменението на договора на Джи Пи груп е съществено изменение на поръчката. В такива случаи, Възложителят, в случая Столичната община, следва да прекрати договора за обществена поръчка, както е според чл. 118(1) от ЗОП и чл. 73(1)(а) от Директивата – Налице е съществено изменение на поръчката, което налага провеждането на нова процедура за възлагане. Въпреки, че законът е достатъчно ясен в тази си част, досега Столичната община не е прекратила изпълнението на договора и не е възложила провеждането на нова процедура, с което се явява в продължаващо нарушение на закона.

Сезирахме българските институции и ОЛАФ

Заради направените разкрития, екипът ни подготви и внесе сигнали за установените нередности с обществена поръчка, финансирана със средства от ЕС до OLAF (Европейската служба за борба с измамите), Управляващия орган към МРРБ, Одитиращия орган към Министерството на финансите, Сметната палата, Финансовата инспекция и МВР.

Освен подробно описание на случая и приложени документи, в сигналите се позовахме на европейската съдебна практика, заявявайки, че случаят противоречи на цялата логика на обществените поръчки, развита в практиката на Съда на Европейския съюз. По-точно, противоречи на принципите на Решение по дело C-496/99 P Commission of the European Communities срещу CAS Succhi di Frutta SpA. Параграф 116 от него гласи, че всякакви промени в поръчката, които биха довели до възможност за ново техническо и/или ценово предложение са забранени и трябва да доведат до прекратяване на договора.

В сигналите обърнахме внимание на изключително високия обществен интерес към случая и отправихме апел разглеждането им да се извърши приоритетно.

Вместо нов материал – виброизолация от стари гуми

Всъщност материалът на Pandrol представлява подложка от рециклати направени от слепени пластмасови и гумени отпадъци. Предимството им се изразява в по-ниската цена, но недостатъците са сериозни: не са подходящи за трамвайни пътища, намиращи се в близост до стари сгради, тъй като крайният продукт е твърд и тежък, а с това капацитетът му за абсорбиране на вибрациите намалява. Точно затова, както вече стана ясно, Столичната община е заложила точкообразуващия критерий “маса” с максимална тежест от 5 кг/м2 в тръжните условия, за да се гарантира ползването на подходящи за улицата материали. Освен този критерий, обаче, материалът на Pandrol не отговаря и на още един, който макар и не точкообразуващ, също е част от техническите изисквания, а именно виборизолационната подложка да е изработена от нов материал.

 width=

Същевременно, когато фирма Джи Пи Груп кандидатства, а впоследствие печели поръчката, участвайки с материала на Getzner, всички тръжни условия са изпълнени. Нещо повече, подложките на Getzner са направени от нови материали и се произвеждат по технология, гарантираща дълготрайност, максимална еластичност и добро виброизолиране. Продуктът се произвежда и в зависимост от спецификациите и изискванията на конкретното трамвайно трасе – конструкция, натоварване, разстояние до околните сгради и техните характеристики, степента на виброизолация, която се цели и т.н. Именно това, че е нов материал и може да бъде избрана най-подходящата му разновидност, за да се намалят максимално вибрациите по ул. Граф Игнатиев”, дава на продукта на Getzner предимство. Въпреки това, поръчка към австрийската фирма така и не се прави.

Остава открит въпросът какво се е случило с разликата в цената на двата материала. По наша информация цената на 1 кв. метър от продукта на Getzner струва около 34 евро, докато цената на Pandrol e 24 евро. За целия обект разликата става близо 160 000 лева. Към момента не разполагаме с информация дали тази сума е приспадната от цената или е калкулирана в някоя от наложените от кмета Йорданка Фандъкова глоби на Джи Пи Груп.

Застрашава ли сградите използването на новия материал?

Освен нарушения в процедурата, промяната на виброизолационната подложка няма да намали въздействието върху сградите (каквато беше основната цел на проекта), разположени около трамвайното трасе на ул. Граф Игнатиев. Нашият екип успя чрез източници в НАГ да разгледа и внесено техническо сравнение на виброизолационни подложки, изготвено от първоначалният проектант на релсовия път по улицата. Според резултатите от направените анализи, виброизолацията на проектната подложка, ако беше приложена, щеше да намали с 14,3dBV или 80,7% вибрациите спрямо състоянието на релсовия път преди реконструкцията. Същевременно сериозно внимание проектантът обръща върху факта, че в представените изчисления пред ОЕСУТ (НАГ) има некоректни входни данни, тъй като когато се изчислява с колко се намалят вибрациите при използването на  предлагания продукт се приема, че натоварването на една трамвайна ос е 10т.

Същевременно в София, максималното натоварване на който и да е модел трамвай в движение е едва 8т/ос. Това означава, че няма как да се окаже достатъчно голям натиск върху виброизолационната подложка, за да може тя да започне да работи и да намалява вибрациите. Всъщност правят се изводи, че използването на предложената подложка от рециклати не допринася с нищо за виброизолацията. Проектантът пише още, че в първите 2-3 години ще има снижение на вибрациите, заради новите релси с гладки повърхности, но след това ще започнат да се усещат негативите от взетото грешно решение за поставяне на този материал. Техническото сравнение завършва с предложение изобщо да не се поставя виброизолационна подложка от доставения тип материал.

 width=

Проектантът на релсовия път си е направил отвод

Цялата история става още по-заплетена, тъй като виждайки какви нередности са допуснати в процедурата по избор на технология за виброизолация на трамвайното трасе, първоначалният проектант на релсовия път си прави отвод и се отказва от  правото си за упражняване на авторски надзор върху проекта. Екипът ни се свърза с проектанта инж. Румен Борисов, който предпочете да ни изпрати писмено становище, в което са изложени следните мотиви:

“Oтказах се от упражняването на авторски надзор по част „Релсов път“ на ул. “Граф Игнатиев” поради неизпълнението на моя технически проект и техническите изисквания на документацията от откритата процедура. Налагаше се да одобря виброизолационна подложка, която въобще не отговаря на проекта, а и има отстранен участник от тръжната процедура, който е предложил същата. Сигнализирах навреме всички участници в строителния процес устно и писмено (в заповедната книга на обекта). Виброизолационната подложка е най-важната част от проекта ми – трамвайните линии са разположени много близко до сградите и са подложени на силни вибрации. По проект тя трябваше да е с много малка коравина и да осигури над 80% намаляването им, в сравнение със съществуващото положение преди реконструкцията. Доставената и монтирана вече подложка е много корава за трамвайни линии и няма да виброизолира сградите в опасния за тях нискочестотен диапазон от 20 до 80 Нz. Вместо да се обърне внимание на подмяната на материалите, Възложителят организира съвет, който да я легитимира. Замяната на виброизолационните елементи и подложката ме поставиха в невъзможност да постигна параметрите в проекта ми, поради което взех решение да се оттегля.”

Австрийското посолство моли за отговор, Фандъкова мълчи!

Завършваме историята за ул. Граф Игнатиев с нотки на международен скандал. Повече от месец след началото на ремонта от фирма Getzner все още не получават поръчка от Джи Пи Груп, откъдето впоследствие просто уведомяват, че няма да използват материалите, с които са участвала и спечелила търга. Неочакваните събития карат Николаус Шемер, главен мениджър на Getzner, отговарящ за Централна и Източна Европа, да внесе първото от общо трите официални писма до кмета г-жа Фандъкова. В писмата си от 7 и 18 юни фирмата моли Столична община, в ролята ѝ на Възложител, да предостави писмено изменението на проекта, подписано от зам.-кмета Евгени Крусев и членовете на комисията, както и мотивите им. Йорданка Фандъкова игнорира писмата и отговор няма. Точно затова на 11 юли държавната търговска камара на Австрия (WKO), чрез Австрийското посолство в България, изпраща трето писмо, отново адресирано до Йорданка Фандъкова и Евгени Крусев, в което се моли за отговор на писмата от фирма Getzner. 3 месеца по-късно отговори все още нямат и от посолството, и от фирмата.

Всичко това се случва, докато кметът Фандъкова се снимка с посланика на Австрия пред Бронзовата къща (уж символ за приемственост между двете Европредседателства) и засвидетелства добри междудържавни отношения.

Настояваме за незабавна оставка на зам.-кмета Крусев

Най-знаковият ремонт за целия мандат на Фандъкова се превърна във фарс. Столичната община и ръководената от Крусев администрация имаха 5 години да преценят какви тръжни условия ще гарантират максимално качествено и безпроблемно изпълнение на обекта. Разполагаха с достатъчно време да планират дейностите, така че да няма закъснение и да не се налага преправяне по няколко пъти на всеки квадратен метър. От забавено и мърляво изпълнение вреди търпят пешеходците, които се спъват на всяка крачка, бизнесът, докаран пред фалит и живущите в околните квартали, заради спрените трамваи. Предварителният план-график, подписан и одобрен от Столичната община, предвиждаше кошмарът да свърши на 3.10, но поредният “последен срок” е началото на март 2019 г.

Ремонтът на “Графа” е последният от серията некачествени и хаотични ремонти, изпълнявани под ръководството на ресорния зам.-кмет Евгени Крусев. При ремонтите на знакови булеварди като Дондуков, Васил Левски, Раковска и Константин Величков… бяха констатирани съществени дефекти и сериозно забавяне. Приоритетите на 29 годишния Крусев включваха организирането на турнир по плажен волейбол на бул. Дондуков, вместо да следи за качествено изпълнение. Последствията от това са ежемесечен ремонт на ремонта, множество пропадания и разпадащи се улични елементи. В списъка можем да включим и неспазените обещания за ремонт на ключови трамвайни трасета – по бул. Цар Борис Трети, бул. Македония, ул. Каменоделска, бул. Джеймс Баучер, невъзможността му да се справи с адекватното въвеждане на БУС ленти и все по-пречещите “умни светофари”…

Разкритията, които правим за ремонта на ул. Граф Игнатиев, преляха чашата, защото тук говорим за поредица от скандални решения, закононарушения и опасност за сградите по улицата. Единственото логично и правилно действие при толкова много и огромни провали е кметът Йорданка Фандъкова незабавно да поиска оставката на зам.-кмета Евгени Крусев, а на негово място да бъде назначен компетентен, амбициран и диалогичен човек, който в оставащите месеци до края на този мандат да се опита да спаси поне част от започнатите проекти.

Всеки опит Евгени Крусев да бъде амнистиран, при положение, че неговият подпис стои под на практика всички документи ще представлява пълна загуба на легитимност от страна на цялото ръководство на Столичната община, начело с Йорданка Фандъкова. Оставката не е само акт на поемане на политическа отговорност заради несправяне с поставените задачи, но и единствената опция след толкова много провали! Нашият екип очаква в най-кратки срокове и резултатите от проверките на всички български и европейски институции, до които подадохме сигнали.

 

 

В заглавната снимка са използвани кадри на © Ема Димитрова @ CityBuild.bg и © Андрей Зографски