ДОКЛАД

от Борис Бонев – общински съветник

ОТНОСНО: Преобразуване на общински дружества “Пазари Юг” ЕАД, “Пазари Север” ЕАД, “Пазари Запад” ЕАД, “Пазари Изток” ЕАД и “Пазари Възраждане” ЕАД

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Както ви е известно, към 31.03.2020 г. Столичната община е едноличен собственик на капитала в 18 търговски дружества. Пет от тези търговски дружества имат предмет на дейност стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения – “Пазари Юг” ЕАД, “Пазари Север” ЕАД, “Пазари Запад” ЕАД, “Пазари Изток” ЕАД и “Пазари Възраждане” ЕАД. Общият брой на управляваните от тези пет дружества пазари е 47 на територията на Столичната община. 

Исторически тези дружества са формирани вследствие на целенасочена политика на общината за окрупняване на общинските пазарни дружества. Например: “Пазари  Теменуга” ЕАД и “Пазари Красна поляна” ЕАД са влети без ликвидация в “Пазари Люлин” ЕАД, като последното е преименувано на “Пазари Запад” ЕАД. Аналогично “Пазари  Младост” ЕАД и “Пазари Невен” ЕАД са влети без ликвидация в “Пазари Оборище” ЕАД, като последното е преименувано на “Пазари Север” ЕАД и т.н. Историческата справка идва да покаже, че е досегашна практика на Столичната община да окрупнява своите дружества, управляващите пазарите и това е напълно логично предвид еднаквата им дейност. 

В тази връзка, с настоящия доклад предлагам да започне процедура по преобразуване чрез вливане по смисъла на чл. 262 от ТЗ на общинските дружества, управляващи пазарите в София, като “Пазари Юг” ЕАД, “Пазари Север” ЕАД, “Пазари Запад” ЕАД, и “Пазари Изток” ЕАД се влеят без ликвидация в “Пазари Възраждане” ЕАД, а последното се преименува на “Софийски пазари” ЕАД. 

Мотиви за предлаганото преобразуване:

В състояние на неизбежна тежка икономическа криза във връзка с пандемията от covid-19, от изключителна важност е Столичната община да гарантира финансовото здраве на своите дружества, без това да бъде за сметка на други важни дейности в общинския бюджет. В тази връзка успоредното съществуване на пет дружества, които изпълняват една и съща дейност, но всяко със собствено ръководство и администрация е пример за неефективно и неефикасно управление на общинските ресурси. Неадекватната настояща организация на общинските пазари се доказва и от нелогичното разпределение на пазарните площадки между петте дружества:

 • “Пазари Юг” ЕАД управлява 3 пазара;
 • “Пазари Север” ЕАД управлява 24 пазара;
 • “Пазари Запад” ЕАД управлява 5 пазара;
 • “Пазари Изток” ЕАД управлява 12 пазара;
 • “Пазари Възраждане” ЕАД управлява 3 пазара.

Няма икономическа или структурна обосновка, която да обяснява защо едно дружество управлява 24 пазара, а друго – само 3. Сегашната ситуация води и до съществено увеличаване на рисковете за всяко едно от дружествата поотделно. В доклад за дейността на “Пазари Запад” ЕАД за 2018 г. е посочено: “Основният риск продължава да бъде свързан с ликвидирането на трите пазара – КИЦ “Славейков”, пазара на ул. “Солунска” и зеленчуковия пазар на “Граф Игнатиев”, които за 2017 г. са генерирали над 40% от приходите на дружеството. Въпреки че приходите от платеното паркиране и от новият пазар за спортни стоки в района на Националния стадион “Васил Левски” до голяма степен компенсират загубите от затварянето на трите пазара в центъра на София за поддържането на финансовата стабилност на дружеството ще са необходими допълнителни постъпления”. Както става ясно от доклада, за да не се допусне финансов колапс на дружеството, са му делегирани допълнителни несвойствени за дейността му отговорности като управлението на платен паркинг. Само по себе си, това е нелогично, защото паркирането следва да бъде част от общоградска и централизирана политика по паркирането и мобилността и да бъде управлявано от “Центъра за градска мобилност” ЕАД, а не от общинско дружество за пазари. Това следва да покаже сериозната чувствителност на част от общинските дружества за пазари към външни промени и рискове. В ситуация на влошаващо се икономическо положение, тези външни промени и рискове ще станат много повече и е отговорност на Столичния общински съвет като принципал на тези дружества да осигури необходимите действия за оптимизация, намаляване на рисковете и по-добро управление. 

С конкретното предложение се цели централизиране на дейността, както и оптимизация на голяма част от разходите, свързани със заплати на директори и администрацията. Петте общински дружества, които в момента управляват софийските пазари и тържища имат еднаква дейност и затова е нелогично и нецелесъобразно от икономическа и финансова гледна точка да има дублиране на административните структури. Показателен пример за неефективността на сегашната структура е общинското предприятие “Пазари Възраждане” ЕАД, в което има 74 души персонал, ръководство, управителен съвет и шест различни отдела за управлението на само три пазара.

С вливане на дружествата ще се постигне единно ръководство и единен управителен съвет, с което разходите за функционирането на дружеството ще бъдат драстично намалени, без това да се отрази на качеството на предлаганата услуга. Нещо повече, дублирането на дейности като маркетинг, счетоводство, комуникация, обслужване на уеб сайтове ще бъде прекратено, с което ще бъдат спестени значителни средства. В тази връзка, дружеството “Пазари Възраждане” ЕАД е избрано за правоприемник на дейността на останалите 4 дружества, тъй като е с най-висока стойност на капитала. 

Централизираната структура няма да влоши качеството на услугата на пазарите и тържищата. Регионална справка показва, че съседни на София столици като Белград, Загреб, Любляна или Скопие управляват своите пазари само с едно общинско дружество. Подобна е практиката и във всички останали големи български градове като Пловдив, Варна или Бургас. Примерът на общинското дружество “Пазари Север” ЕАД, което управлява 24 от общо 57 пазари и тържища на територията на Столична община (42% от пазарите), също така ясно показва, че централизирането на управлението в единна структура е напълно възможно. 

Спестеният финансов ресурс може да бъде инвестиран в капиталови вложения за обновяване на пазарите и прилежащата им градска среда, започвайки с онези в най-лошо състояние като пазар Димитър Петков и животинския пазар в Подуяне. Алтернативно, по-ефективното управление ще намали разходите и увеличи средствата от дивиденти, които могат да бъдат инвестирани в други дейности като изграждане на ключова за града инфраструктура, което е особено важно при сериозна икономическа и социална криза. Именно в тази връзка Столичният общински съвет трябва да прояви отговорност към парите на данъкоплатците и да подкрепи сливането на общинските пазари в единна структура. 

Конкретни ползи от консолидацията на общинските дружества за пазари:

 • Оптимизация на разходите чрез обединение на звена и функции;
 • Намаляване на разходите за трудови възнаграждения във връзка с елиминирането на дублиращи се административни звена и позиции;
 • По-ефективно и ефикасно разходване на финансовите средства и постигане на икономия от мащаба при провеждане на обществени поръчки; 
 • Концентриране на една и съща дейност в единен център за управление, с което то става по-адаптивно към бързо променящата се икономическа обстановка;
 • Намаляване на финансовите рискове поради по-големия мащаб на консолидираното дружество;
 • Постигане на единна визия и критерии за работа на всички пазари и тържища на територията на Столичната община. 
 • Единна политика по създаване на гъвкави решения за реклама и маркетинг и консолидиране на добрите практики.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.262 от Търговския закон, чл.11, ал.1, т.3 и т.19 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

ПРЕДЛАГАМ

Приемането на предложения проект за решение за започване на процедура по вливане без ликвидация на общински дружества “Пазари Юг” ЕАД, “Пазари Север” ЕАД, “Пазари Запад” ЕАД, “Пазари Изток” ЕАД в “Пазари Възраждане” ЕАД, както и преименуване на “Пазари Възраждане” ЕАД в “Софийски пазари” ЕАД.  

Приложение:

1. Проект за решение

С уважение,
Борис Бонев
Общински съветник

гр. София
02.04.2020 г.