class=

С доклад до Столичния общински съвет предлагаме синхронизиране на общинската наредба за премахване на излезли от употреба автомобили, улеснена процедура за премахване и въвеждане на срокове за разглеждане на сигнали от граждани.

ДОКЛАД
от
БОРИС БОНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ЧЛЕН НА ПКТТ при СОС
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г. на СОС)

Уважаеми г-н Герджиков,
Уважаеми госпожи и господа – общински съветници,

С Постановление № 420 на Министерски съвет от 31.12.2020 г. бяха приети изменения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (“НИУМПС”), първоначално приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обнародвани в Държавен вестник, бр. 2 от 08.01.2021 г. С направените изменения в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби към НИУМПС е въведена нова дефиниция на понятието “излязло от употреба моторно превозно средство”, както следва:

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (изм. 08.01.2021 г., ДВ, бр. 2)

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а)  моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

С направените изменения са въведени следните подобрения в нормативните дефиниции:

  1. До момента на изменението, хипотезата на § 1, т. 1, буква “а” изискваше, освен прекратена регистрация, така и наличието на “изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г”. Това изискване вече е отменено и се изисква наличието единствено и само на “прекратена регистрация”. Срокът от три месеца се запазва.
  1. В хипотезата на § 1, т. 1, буква “б” срокът се намалява от 2 години на 3 месеца от изтичането на определената дата за следващ преглед за проверка на техническата изправност на съответното МПС.

И двете хипотези се отнасят само до моторни превозни средства, които се намират върху имоти държавна или общинска собственост.

I. Привеждане на НУОПОЧТСО в съответствие с нормативния акт от по-висока степен

В чл. 43-47 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (НУОПОЧТСО) Столичният общински съвет е въвел конкретизирана процедура за премахване на ИУМПС от имоти общинска собственост. В § 2, т. 7, букви “а” и “б” от Допълнителните разпоредби към НУОПОЧТСО са въведени дефиниции на понятието “излязло от употреба МПС”, които пренасят предходно въведените дефиниции в националната Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление  № 11 от 15.01.2013 г. на Министерски съвет.

Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), “всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.” В случая е налице нормативен акт от по-висока степен, а именно НИУМПС, приет с постановление на Министерския съвет, който урежда дефиницията на “излязло от употреба моторно превозно средство” на територията на цялата страна. Поради това, НУОПОЧТСО се оказва в колизия с действащия на национално ниво горестоящ нормативен акт. Респективно, дефинициите в действащата Наредба на СОС не са специфични за територията на Столичната община и вече са уредени в друг нормативен акт от по-висока степен.

В тази връзка е необходимо привеждане на НУОПОЧТСО в съответствие с измененията на НИУМПС, както следва:

НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
Допълнителни разпоредби
§ 2. По смисъла на тази наредба:

7. „Излязло от употреба МПС“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО , отговарящ на едно или повече от следните условия:

а/ моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б/ моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две голини от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
Допълнителни разпоредби
§ 2. По смисъла на тази наредба:

7. „Излязло от употреба МПС“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО , отговарящ на едно или повече от следните условия:

а/ моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б/ моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две голини три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

II. Опростяване на процедурата по чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО

В чл. 46 от НУОПОЧТСО е въведена детайлна процедура за установяване на излезли от употреба МПС на територията на Столичната община и последващото им принудително преместване. В чл. 46, ал. 1 е посочено, че за извършване на съответните проверки кметовете на райони назначават комисия, състояща се от представители на Столичния инспекторат, на районната администрация и на РУ на СДВР.

При проведени консултации с районни кметове се установява, че изискването за наличието на представители на СДВР създава сериозни трудности за сформирането на комисията и за осъществяването на нейната дейност. За разлика от служителите на Столичния инспекторат и районните администрации, СДВР е отделна държавна структура, която не е на подчинение на Столичната община. Липсва обективна или законово определена необходимост от наличието на представител на СДВР в комисията, която извършва проверки за наличието или липсата на ИУМПС върху имоти общинска собственост. В чл. 16, ал. 1 от НИУМПС изрично е посочено, че кметовете на общините, а не органите на МВР, са длъжностните лица, които организират извършването на посочените дейности по контрола и събирането на ИУМПС. Същевременно, в чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движението по пътищата, отново кметовете на общините са определени като отговорните длъжностни лица.

В хипотезата, в която е необходимо извършването на справки относно конкретни МПС, то същите могат да бъдат извършени впоследствие от съответната комисия, чрез изискване на документи и/или сведения от органите на МВР, респективно СДВР, без да е необходимо наличието на техен представител в комисията, която осъществява контрола на терен. 

Във връзка с гореизложеното, изискването на чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО е довело до излишна обремененост и прекомерно затрудняване на процеса по осъществяването на контрол и принудителното премахване на ИУМПС от имотите общинска собственост на територията на Столичната община. Премахването на изискването за наличието на представител на РУ на СДВР в комисията по чл. 46, ал. 1 ще доведе до оптимизация на процедурата, по-бързо свикване на комисията, по-оперативна работа и по-бързо приключване на административните процедури по премахване на ИУМПС.

Поради това, чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО следва да добие следната редакция:

НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
Чл. 46.
(1) Кметовете на районите назначават комисия с представители на Столичен инспекторат, районната общинска администрация и РУ на СДВР за установяване на ИУМПС, собствеността на терена и собствеността на ИУМПС. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец – Приложение № 1.
Чл. 46.
(1) Кметовете на районите назначават комисия с представители на Столичен инспекторат, и районната общинска администрация и РУ на СДВР за установяване на ИУМПС, собствеността на терена и собствеността на ИУМПС. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец – Приложение № 1.

III. Въвеждане на срокове за осъществяване на процедурите по чл. 46 от НУОПОЧТСО

С направените изменения в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби към НИУМПС е въведена значителна оптимизация на дефинициите, която позволява сериозно опростяване на процедурите и намаляване на административната тежест върху органите на Столичната община в процеса по установяване и премахване на ИУМПС от имоти общинска собственост.

Същевременно, обаче, въпреки наличието на съкратени срокове, в които дадено МПС се определя като “отпадък”, липсват каквито и да било нормативно определени срокове за прилагане на детайлно описаните процедури по чл. 46 от НУОПОЧТСО. По улиците, тротоарите, градинките, площадките и зелените площи продължава да има множество видимо изоставени и излезли от употреба МПС, автомобили без номера, очевидно без движение. Много граждани се оплакват, че автомобили с поставен стикер по реда на чл. 46, ал. 2 от НУОПОЧТСО престояват не три месеца, както е определено в НИУМПС и НУОПОЧТСО, а с години, без да се премахват принудително.

В настоящата процедура по чл. 46 от НУОПОЧТСО няма обвързващи срокове за:

  1. разглеждане на сигнали на граждани за наличието на ИУМПС върху имоти общинска собственост;
  2. издаване на заповедта по чл. 46, ал. 5 за принудително преместване на ИУМПС.

Въвеждането на срокове от един месец и за двата процедурни етапа ще ускори и оптимизира процеса по премахване на ИУМПС от обществените площи. При липсата на подобни срокове, премахването на ИУМПС има по-скоро пожелателен, отколкото задължаващ характер и може да бъде практически отлагано за неопределен период от време. Поради това се наблюдава и дисбаланс в интензитета на премахване на ИУМПС в различните административни райони на Столичната община, с оглед на различното управление на всеки от районите.

Въвеждането на срок за произнасяне по сигнали за ИУМПС (вж. предложената нова ал. 6) е в съответствие с ограниченията на чл. 121 от АПК, който се явява висшестоящ нормативен акт, както и с правомощията на СОС по чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, поради което Общинският съвет може да въведе рестриктивен срок, тъй като наличието на ИУМПС върху имоти общинска собственост е сериозен проблем за гражданите и сериозен замърсител на градската среда.

На второ място, въвеждането на едномесечен срок за издаване на заповедта по чл. 46, ал. 5 от НУОПОЧТСО е в съответствие с чл. 25, ал. 2 от АПК и е допустимо да бъде уреден от СОС по силата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

В тази връзка следва да бъдат въведени срокове за осъществяване на процедурите по чл. 46, както следва:

НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
чл. 46

(5) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал. 2, кметът на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС.
чл. 46

(5) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал. 2, кметът на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. Заповедта се издава не по-късно от един месец от изтичането на срока по ал. 3.
НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
НОВА АЛИНЕЯ
чл. 46

(6) При постъпване на сигнал за наличието на ИУМПС върху имот общинска собственост кметовете на райони назначават комисията по ал. 1 в срок до един месец от датата на постъпване на сигнала.

С оглед на гореизложените мотиви и във връзка с:
– чл. 21 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците;
– чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движението по пътищата;
– чл. 16 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни (приета с ПМС № 11 от 25.01.2013 г., посл. изм. с ПМС № 420 от 31.12.2020 г., посл. обн. ДВ, бр. 2, 08.01.2021 г.);
– чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;

и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ПРЕДЛАГАМ

Столичният общински съвет да приеме приложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

С уважение,

Борис Бонев
Общински съветник

гр.София
18.01.2021 г.

18.01.2021 г. Проектът за изменение на наредбата е подложен на обществени консултации на страницата на Столичната община до 19.02.2021 г.