Становище относно ПУП на Борисовата градина

Проект - 19/06/2019

Становище относно ПУП на Борисовата градина

С Т А Н О В И Щ Е
относно проект за ПУП на парк Борисова градина

Уважаеми дами и господа,

На проведеното на 05.06.2019 г. представяне на проекта за ПУП на парк Борисова градина имахме възможността да се запознаем с проекта и с намеренията на разработващия го колектив проектанти и представяме нашето становище, както следва:

1. Собственост

През годините, известни части от парка са променяли формата си на собственост – от държавна/общинска към частна, включително със сделки, изповядвани от Столичната община. Наличието на частни терени, които не са предвидени за отчуждаване в плана поставят целостта на територията на парка под заплаха. С предстоящата актуализация на ОУП частните собственици ще имат законното право да настояват терените им да бъдат изключени от отрежданията, запазващи парковата среда. Вече многократно са тиражирани подобни намерения, като например – собствениците на бившата къпалня Мария Луиза, които открито заявяват намерението си да строят хотелска част в продадения им от Столичната община терен.

а) Считаме, че е задължително в окончателния проект за ПУП на Борисовата градина да се заложи отчуждаването/изкупуването на Къпалня Мария Луиза, особено имайки предвид факта, че Столичната община вече е миноритарен собственик на обекта. Къпалнята е част от ключовата спортна инфраструктура на софиянци и затова е редно тя да бъде управлявана от Столичната община, която да бъде гарант, че обектът ще работи.

б) По отношение на петното за строителство на нов ресторант на мястото на Тенекиите (на ул. арх. Йордан Миланов), считаме идеята за вредна и нецелесъобразна. Затова настояваме за премахване на ресторанта, отчуждаване на терена и интегрирането му в парка.

в) По отношение съществуващия обект Капитолия, считаме че той трябва незабавно да бъде премахнат и интегриран в парка.

г) Препоръчваме залагането на отчуждаване на останалите частни терени, попадащи в обхвата на съществуващата паркова или горска среда.

2. Спортна инфраструктура

Съществуващата спортна инфраструктура в обхвата на парка – Националния стадион “Васил Левски”, стадион “Българска армия”, Колодрума, тенис кортовете, Спортна София и т.н. се нуждаят от специална транспортно-комуникационна схема, изготвена съвместно с управляващите ги, гарантираща, че провеждането на масови събития в тях няма да създават възможности за превръщане на съществуващите паркови алеи в паркинги. Честа практика е при провеждане на събития на стадион “Българска армия” Дирекция “Сигурност” и СДВР да допускат паркиране по алеята, свързваща Розариума с къпалнята “Мария Луиза”. Тази практика трябва да бъде преустановена, както и трябва ПУП да даде конкретен отговор как управляващите спортните съоръжения да уреждат достъпа до тях с автомобили.

а) Считаме, че посочените в обяснителната записка към проекта за ПУП параметри за реконструкция и обновяване на стадион “Българска армия” и Колодрума трябва да допуснат модернизацията на двете съоръжения така, че да отговарят на съвременните изисквания, най-вече с допускане на изграждане на козирка над трибуните на стадион “Българска армия”, но в рамките на съществуващата чашка и запазвайки озеленяването и парковата среда.

б) В окончателния проект за ПУП на парка трябва да се разработи и приложи специализирана транспортно-комуникационна схема за уреждане на достъпа до спортните съоръжения, как и къде Столичната община да разрешава паркирането на приходящи извън Столичната община зрители, както и как СДВР и Дирекция “Сигурност” да разполагат нужните им контролни пропуски и други временни мерки. Тази транспортно-комуникационна схема трябва да третира територии, непопадащи в обхвата на ПУП-а, за да гарантира, че не се решават транспортни проблеми с натоварване на парковата среда с неприсъщи за нея функции.

В София има сериозен недостиг на обществени басейни и летни къпални. Затова считаме, че къпалнята “Мария Луиза” следва да бъде възстановена и запазена без “хотелски части”. Проектът за ПУП на парка следва да постави ясно ограничение за територията ѝ, недопускащо изкуствено изменение на предназначението на терена на къпалнята с функции, които не са присъщи на градски парк.

в) По отношение на идеята за преместване на спортните обекти на Спортна София считаме, че идеята за изграждане на нова пракова част и алеи на мястото на съществуващите терени е добра. Същевременно обаче, в ПУП-а трябва да се предвидят гаранции, че частен субект няма да може да управлява нито една от тези две локации за спорт (сегашната и предвидената при гара Пионер). При неизпълнение на преместването на съществуващите терени към гара Пионер, пространството около гарата трябва да бъде интегрирано в парка. Считаме отреждането на терени на Спортна София при гара Пионер, при неясно желание и възможност Столична община да премести спортните терени, за капан, който може да предизвика узурпиране на терена от частен субект, който с течение на времето да поиска изменение на предназначението на терена.

3. Транспортно-комуникационна схема на плана

Транспортно-комуникационната схема приложена към проекта за ПУП на парка предвижда разширяване на възможностите за достигането му с автомобил чрез изграждане на около 1000 нови паркоместа. Тези места са в допълнение към съществуващите стотици места за паркиране около Националния стадион “Васил Левски” и едноименната метростанция. Решението за улесняване на паркирането и стимулирането на ползване на автомобили за достъп до паркови територии противоречи, както на съвременните разбирания за градоустройство и логиката, така и на заявената в обяснителната записка цел –  проектът да е консервативен по своята същност.

а) Достъпът до парка е уреден с общо 4 метростанции (СУ Св. Кл. Охридски, Орлов мост, Стадион Васил Левски и Фр. Жолио-Кюри), с над 20 линии на наземния градски транспорт, както и със заложените в ОУП, но все още нереализирани трамвайни трасета по бул. Тодор Каблешков и ул. Никола Габровски. Такава транспортна обезпеченост е достатъчна и свързва парка с всички райони на София и няма реална причина да се търси улесняване на достъпа с автомобил. Затова считаме, че предвидените в проекта нови паркинги, следва да бъдат премахнати:

б) Не считаме за необходимо залагането на голям нов паркинг с капацитет от 420 места на мястото на Капитолия, особено при наличието на вече построен гараж при МС Национален стадион “Васил Левски”. Тази голяма и продължителна инвестиция е неоправдана и ще стимулира посещения на парка с лични МПС-та вместо с обществен транспорт. Територията на Капитолия просто се нуждае от интеграция в парка.

в) Предложеният паркинг по бул. Драган Цанков върху демонтираното трамвайно трасе няма нито функционална, нито градоустройствена логика. Той не би се ползвал от живущите, предвид че такива в района няма, а в негова близост има достатъчно линии на наземния градски транспорт. В допълнение, реализирането на този паркинг е в противоречие с поет и неспазен и до днес ангажимент от Столичната община да изпълни компенсаторно залесяване в предвидената му площ. Трамвайното трасе бе демонтирано след строителството на кръстовище на две нива при Семинарията с обещанието, че ще бъде приобщено към парка, не асфалтирано.

г) Проектът не третира и не запазва по никакъв начин заложеното в ОУП трамвайно трасе от Семинарията към ж.к. Дианабад и Студентски град. Т.к. по смисъла на действащото законодателство ПУП не може да отменя или противоречи на ОУП, считаме, че проектът трябва да заложи и предвиди изпълнението на трамвайното трасе, като му осигури габарит, съвпадащ с този на съществуващия магистрален колектор Лозенец, да му осигури преминаване през територията на гара Пионер с изходи към бул. Никола Габровски и Симеоновско шосе. Трябва да се предвиди изпълнението на комбинирано асфалтово (в района на релсите) и затревено трамвайно трасе, по което да се движат и автобусни линии 88, 94 и 102. По този начин градският транспорт се движи в обособен скоростен коридор, но самото трасе е максимално интегрирано в парковата среда.

Организацията ни е получавала писма от “Топлофикация” АД, в които дружеството твърди, че благодарение на дезинформационни кампании и пасивността на Столичната община да им противодейства, е изпаднало в невъзможност да спазва законовоизискуемите си задължения да пази трасето на топлопровода чисто от растителност. Реализирането на трамвайното трасе трайно ще реши този проблем. Затова считаме, че предвижданията на инвестиционния проект за строителството на трамвайното трасе към ж.к. Дървеница, разглеждан през 2014 г., трябва да се включат към предвижданията на проекта. Това трамвайно трасе е необходимо на София: потребността от него бе потвърдена на проведени заседания на ОЕСУТ за изменение и допълнение на ОУП, част “МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”, разглеждащи трасе на Втори метродиаметър към Студентски град. Позитивни становища за неговата реализация бяха изказани, както от неправителствения сектор, така и от представители на “Метрополитен” ЕАД.

д) Заложеното кръгово движение на кръстовището на булевардите Алея Яворов/Стоян Михайловски/Симеоновско шосе е несъвместимо със заложеното в ОУП трамвайно трасе от Семинарията към ж.к. Дианабад и затова трябва да отпадне. По този обособен коридор на градския транспорт могат и трябва да се движат и крайно натоварените автобусни линии №№ 88, 94 и 102, без да навлизат в задръстванията на кръстовищата при Семинарията и гара Пионер. Затова настояваме кръговото движение да бъде сменено с кръстовището, което е изпълнено в момента.

е) Предлагаме в ПУП-а за Борисовата градина да отпаднат повечето от заложените подлези, както и всички надлези, които да бъдат сменени с обезопасени и модерни пешеходни пресичания на ниво терен. Считаме, че единствено изключение може да се направи с изграждане на подлез под бул. Драган Цанков при кръстовището с бул. Евлоги и Христо Георгиеви, но само ако подлезът започва от вестибюла на метростанцията и свършва пред Строителния техникум. Само топла връзка между метрото и трамваите може да оправдае изграждането на подлез, без при това да се премахва съществуващата пешеходна пътека. Полегат подлез (без стълбища и асансьори) може да се направи и при пресичането на бул. Драган Цанков в близост до ТВ кулата, но само ако има техническа възможност за неговото изграждане и минимално засягане на съществуващата зелена система.

ж) За подобряване и улесняване на достъпа до Борисовата градина, особено на възрастните и хората с увреждания, предлагаме да бъде изработена схема за транспорт в рамките на парка, обслужвана с електрически, безшумни и открити минибусчета, които да се движат по определен маршрут и интервал. Тези превозни средства отдавна се ползват за обслужване на паркове или исторически квартали в много европейски градове и значително подобряват достъпа до зоната.

Изразяваме очакването си описаните в становището ни точки да бъдат включени в протоколите по обществените консултации на проекта за ПУП на парк “Борисова градина”, както и да бъдат представени като постъпили коментари на предстоящите обществени обсъждания и впоследствие – на компетентните комисии към СОС и СО.

19.06.2019
София

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.