Предлагаме 5 нови детски градини в сгради, които преди са били детски заведения

Проект - 22/01/2021

Предлагаме 5 нови детски градини в сгради, които преди са били детски заведения

Общинският съветник на Спаси София Борис Бонев внесе доклад, с който се предлага преустройство в детски заведения на пет сгради в районите Красно село, Средец, Надежда, Възраждане и Нови Искър, които в миналото са се ползвали за детски градини.

 class=

В контекста на тежкия недостиг на места в детските заведения в София и на фона на сериозната икономическа и здравна криза, породена от COVID-19, Столичната община следва да предприеме както дългосрочни, така и краткосрочни мерки за намаляване на недостига. Въпреки че основният фокус на администрацията на Общината следва да бъде в дългосрочните мерки, защото именно те ще предоставят трайно разрешаване на проблема, краткосрочни действия, адресиращи недостига, също трябва да бъдат взети предвид като съпътстващи главното дългосрочно усилие. Този комплексен подход ще позволи намаляване на негативните ефекти от недостига, който сериозно затруднява нормалния живот и успешното развитие на родителите и децата на София.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА

Част от подобни краткосрочни мерки е преобразуването на сгради, които са общинска собственост и в миналото са били ползвани за детски заведения, но в момента имат друго предназначение, в детски градини и/или ясли.

След последните промени в Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата на МРРБ местната власт вече има инструменти да проектира нови и да преустройва вече съществуващи сгради в детски заведения, съобразявайки се с актуалната градска среда в съответното населено място. Нормативно процесът е следният:

  1. В чл. 26. (4) от Наредбата се посочва, че: „Допуска се след технико-икономическа оценка устройване на детско заведение или училище в съществуващи сгради, които не отговарят на функционални и териториални изисквания, определени в тази наредба, при условие че сградите отговарят на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ и на експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания към тях“;
  1. В нововъведената ал. 5 на чл. 26. от Наредбата се посочва: „Технико-икономическата оценка по ал. 4 за устройване на детско заведение или училище в съществуваща сграда представлява оценка на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение след извършено обследване на съществуващата сграда за съответствие със следните изисквания:
    1. образователните и здравните изисквания;
    2. изискванията на нормативните актове за механично съпротивление и   устойчивост на строежите, пожарната безопасност, опазването на околната среда, защитата от шум и икономията на енергия и топлосъхранение”;
  1. В нововъведената ал. 6 на чл. 26. от Наредбата се посочва: „Допуска се в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура, както и при пристрояване и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради, разстоянията по ал. 3, т. 3 да се намалят до 5 m по буква „а“ и до 3 m по буква „б“ и буква „в“ с мотивирано решение на общинския съвет въз основа на извършена технико-икономическа оценка в обхвата по ал. 5“;
  1. В нововъведената ал. 4 на чл. 55. от Наредбата се казва: „При преустройство на част от съществуваща сграда с друго предназначение, както и в части от новопроектирана сграда с друго предназначение, се допуска да се проектира детско заведение, когато сградата се намира в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура и при спазване на здравните, противопожарните и образователните нормативни изисквания”;
  1. В нововъведената ал. 5 на чл. 55. от Наредбата е посочено: „В случаите по ал. 4, помещенията на детското заведение се проектират:

1. в първите два надземни етажа, когато детската градина е разположена в нежилищна сграда като се допуска разполагането на административни помещения на третия етаж и на обслужващи помещения в подземния или полуподземния етаж, които да са в пряка връзка с помещенията на детската градина;

2. в първи надземен етаж, когато детската градина е разположена в жилищна сграда, като в полуподземния или подземния етаж се допуска разполагане на обслужващи помещения, които да са в пряка връзка с помещенията на детското заведение”.

По този начин националното законодателство позволява при преустройство и приспособяване да се заобиколят тежките функционални и териториални изисквания, които са задължителни при планиране и строеж на нови детски заведения и преустройство на вече съществуващи сгради в такива. Това би позволило на Общината краткосрочно да осигури допълнителни яслени и градински групи, докато новите такива биват разкривани.

За да започне процесът, следва кметът на Столичната община да назначи технико-икономическа оценка за следните сгради, които са общинска собственост и в миналото са били ползвани за детски заведения, но в момента имат друго предназначение. 

Списъкът с тези сгради е изготвен чрез получените отговори на писмо СОА20-BK08-6839/03.06.2020 г., изпратено от зам.-кмета по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” до районните кметове на Столичната община, в което писмо зам.-кметът моли за предоставянето на „информация за сгради, ползвани в миналото за детски градини, които са общинска собственост, предоставена за ползване на други институции, организации, фирми и т.н.” След анализ на отговорите на районните администрации (Приложение 1) се вижда, че следните сгради могат да бъдат преустроени в детски заведения след положителна технико-икономическа оценка без това преустройство да отнема социални и/или други обществени услуги за съответния административен район или града като цяло:

ОПИСАНИЕИДЕНТИФИКАТОР ПО КАИСАДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН
Помещенията за две градински групи на ДГ 1 „Мара Петлякова” са дадени на 134. СУ за безвъзмездно ползване.Сграда 68134.301.266.1, област София (столица), община Столична, гр. София, район Възраждане, п.к. 1000, ул. „БРЕГАЛНИЦА„ № 48, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Сграда за детско заведение, брой етажи 2, застроена площ 1198 кв. м.Възраждане
В с. Войнеговци има две сгради на бивша детска градина в добро техническо състояние.Сграда 11884.5615.585.2, област София (столица), община Столична, с. Войнеговци, район Нови Искър, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Сграда за детско заведение, брой етажи 3, застроена площ 145 кв. м.Нови Искър
Сграда на бул. „Цар Борис III” е свободна от 08.06.2020 г. и според районната администрация е подходяща за филиал на детско заведениеСграда 68134.208.49.1, област София (столица), община Столична, гр. София, район Красно село, ж.к. „Славия”, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда за култура и изкуство, брой етажи 1, застроена площ 229 кв. м.Красно село
Помещение в сградата на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 15 – бивш филиал на детско заведение. В момента помещението е празно.Сграда 68134.105.239.1, област София (столица), община Столична, гр. София, район Средец, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 15, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Жилищна сграда – многофамилна, брой етажи 7, брой самост.обекти 35, застроена площ 399 кв. м.Средец

В допълнение към горепосочените сгради кметът на Столичната община следва да назначи технико-икономическа оценка и за следната една сграда, но след положителна оценка към нейното преустройство да се премине само и единствено, след като се намери подходяща сграда за съответните услуги в същия административен район: 

ОПИСАНИЕИДЕНТИФИКАТОР ПО КАИССЕГАШЕН ПОЛЗВАТЕЛАДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН
Бившата ЦДГ 148, намираща се на ул. „Свети Никола Нови” 22Сграда 68134.1383.2219.1, област София (столица), община Столична, гр. София, район Надежда, ул. „Свети Никола Нови” № 22, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Сграда за детско заведение, брой етажи 2, застроена площ 482 кв. м.Център за подкрепа на личностното развитие – Център за изкуства, култура и образование „София”.Надежда
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.