Отчет за управлението на ЦГМ

Доклад - 23/06/2020

Отчет за управлението на ЦГМ

До:
Г-н Елен Герджиков

Председател на

Столичния общински съвет 

ДОКЛАД
от БОРИС БОНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ЧЛЕН НА ПКТТ при СОС

ОТНОСНО: Изготвяне на отчетен доклад за управлението на “Център за градска мобилност” ЕАД, детайлните финансови резултати на дружеството в периода 2010-2019 г., както и за предприетите мерки за подобряване управлението на дружеството във връзка с констатациите на Одитен доклад № 1000200116 / 2017 г. на Сметната палата на Република България

Уважаеми г-н Герджиков,

Уважаеми госпожи и господа – общински съветници,

През последните повече от 10 години “Център за градска мобилност” ЕАД (за краткост, “ЦГМ”) е във фокуса на общественото внимание, като дейността на дружеството е силно противоречива, генерира както съществен интерес, така и съществено недоволство у гражданите и концентрира съмнения за лошо управление, нецелесъобразно изразходване на публични средства, обслужване на частни интереси и дори корупция.

ЦГМ е най-голямото търговско дружество на Столичната община, оперира с огромен за мащабите на града бюджет и има най-пряк и ежедневен досег с почти всички жители и посетители на столицата. Това обуславя необходимостта от осигуряване на високо качество на неговото управление, висока ефективност, прозрачност и на работата, и при изразходването на средствата.

През 2016 г. журналистическо разследстване на договор за обществена поръчка на ЦГМ показва, че спирковите навеси, които се монтират на спирките на масовия градски транспорт не отговарят на техническите изисквания в сключения договор. Разследването показва, че не е осъществен дължимия контрол от страна на дружеството по изпълнението на поръчката, а в същото време изпълнителят е пряко свързан с политическата партия, управляваща Столичната община и Столичния общински съвет. Вследствие на това, част от ръководството на ЦГМ е сменено, а заместник кметът по транспорт на Столичната община е освободен от длъжност.

В журналистическото разследване за спирките на градския транспорт става въпрос за обществена поръчка на стойност около 200 000 лв. Какво обаче става с малките поръчки, които не попадат в изискванията на Закона за обществените поръчки?

В края на 2012 г. ЦГМ закупува седем броя фотоапарати за 2402.40 лв с ДДС предназначени за заснемане на автомобилите, на които се поставят скоби или които се репатрират в наказателния паркинг. ЦГМ избира марка и модел  – OLYMPUS VG-150 с карта памет от 4 GB и ги закупува на 12.11.2012 г с единична цена от 286,00 лв без ДДС (342,20 с ДДС). Според публикация на гражданската организация “Спаси София”, два от тях са предадени на общинското дружество на 28.11.2012 г., като справката в публичния уеб сайт на същата фирма, изпълнила поръчката (предназначен за обикновени купувачи на дребно) направена от служителя на ЦГМ, предоставил информацията, показва, че в същия ден на доставката, същият модел, същата марка с подарък карта памет от 8 GB струва 159,00 лв с ДДС или за 7 броя – 1113,00 лева. Дори при такива малки и привидно незначителни поръчки разликата между пазарната стойност и цената, на която е извършена покупката от ЦГМ, е двойна в ущърб на общинското дружество.

Във връзка със скандалите около търговското дружество, през 2016 г. Народното събрание взема решение за възлагане на одит на ЦГМ от Сметната палата.

През 2017 г. е публикуван Одитен доклад на Сметната палата № 1000200116 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на “Център за градска мобилност” ЕАД, за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. Одитният доклад включва множество силно притеснителни констатации, малка част от които са:

 • Не е разработена и утвърдена стратегия за развитие на дружеството, бизнес-задача за целия срок на управление, както и бизнес-задача за 2015 г., а разработените бизнес-задачи за 2014 г. и 2016 г. са в частично съответствие с нормативните изисквания.
 • При заплащането на кратковременен престой в Синя и Зелена зона е установено системно отчитане на по-ниски стойности от мобилните оператори, в сравнение с отчетени стойности от дружеството, което е индикатор, че редът за отчитане на приходите не е бил достатъчно ефективен и в полза на интересите на дружеството.
 • В договорите за служебен абонамент са включени клаузи за условията и срока за плащане на абонамента, както и за отговорност при забава или неизпълнение на задълженията от страна на ползвателите на услугите, с което са предприети необходимите мерки за защита интересите на дружеството, но не са прилагани през одитирания период.
 • Установени са слабости по контрола и отчитането на дейностите по задържане на автомобили с технически средства тип “скоба”, както и при репатрирането на МПС.
 • Не са използвани всички предвидени източници на финансиране на възложените транспортни задачи, в т.ч. приходи от дейността „Платено паркиране и принудително задържане“, въпреки системно формиращия се недостиг на средства.
 • При докладване от Одитния комитет на ЦГМ до едноличния собственик на капитала, не са представени междинни отчети за дейността му за първото полугодие на 2014 г., 2015 г. и 2016 г., с което едноличният собственик на капитала е ненавременно уведомяван за съществуващи в дружеството проблеми. 

Последният Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор и Годишен финансов отчет (ГФО) на ЦГМ, публикуван на официалната му Интернет страница, е от 2016 г. В Годишните финансови отчети на дружеството, публикувани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, са включени агрегирани счетоводни данни за приходите и разходите на дружеството. Липсва детайлна разбивка по различните направления на опериране на ЦГМ. Тази информация е от съществено значение, тъй като разнородният характер на дейността на дружеството е свързан с провеждането на различни политики, провеждани от Столичната община и Столичния общински съвет – масов градски транспорт, улично паркиране, буферни паркинги, контролни дейности и т.н.

Последният публикуван ГФО в Търговския регистър е за финансовата 2018 г. В Доклада за дейността и счетоводните отчети са извършени събирания на суми, които са трудно съпоставими с други периоди или с други параметри в същия отчет. Например, в Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 декември 2018 г. са посочени “нетни приходи по договори с клиенти и други” в размер на 109.975 млн. лв., но в Отчета за паричните потоци е посочено, че “паричните постъпления от клиенти” са 33.161 млн. лв. (спад с 31.3% спрямо предходната 2017 г.) и “постъпления по договор със Столичната община” в размер на 231.992 млн. лв. (ръст от 15.8%). Същевременно на стр. 9 от Доклада за дейността е посочено, че Столичната община “не приема статута на клиент”. Налице е видимо разминаване между “постъпленията от клиенти” и декларираните “нетни приходи”.

Според ГФО за 2018 г. печалбата на дружеството също спада от 12.187 млн. лв. на 5.727 млн. лв. (спад с цели 53% в рамките на една година).

В Доклада на независимия одитор на ЦГМ за финансовата 2018 г. е посочено:

Дружеството представя в отчета за финансовото състояние към 31 декември 2018 година, като част от търговските и други вземания, вземания от едноличния собственик в размер на 142,349 хил.лв. Търговските вземания и други вземания подлежат на потвърждения от външни източници. Като част от одиторските процедури по потвърждение на крайни салда, ние получихме потвърждение от едноличния собственик на Дружеството, в което вземане с такъв размер не е посочено. На база на предоставените ни документи и чрез други одиторски процедури, които извършихме, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни одиторски доказателства за балансовата стойност и възстановима стойност на тези вземания в размер на 142,349 хил.лв. Следователно, въпреки извършените алтернативни одиторски процедури, ние не успяхме да определим дали и какви корекции са необходими на тези салда.

Фактът, че Одиторът на ЦГМ подписва доклада си с особено мнение е крайно притеснителен, поради което ръководството на ЦГМ дължи обяснение на Столичния общински съвет, като принципал на дружеството, за тези несъответствия. Независимо от техния характер, те съставляват проблем за финансовото състояние на дружеството.

Освен липсата на достатъчно публична информация за дейността на ЦГМ, през последните години дружеството умишлено и целенасочено крие обществена информация от гражданите. За това говорят многобройните дела на граждани и журналисти по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), които са търсили достъп до данни и документи на ЦГМ (Решение № 2623 от 19.04.2018 г. по адм. дело № 832 / 2018 г., АССГ, Второ отделение, 59 състав). Въпреки безспорните разпоредби на чл. 3, ал. 2 на ЗДОИ, във връзка с §1, т. 4, букви “а”, “б” и “в” от ДР на ЗДОИ, дружеството дори оспорва, че е задължен субект по смисъла на Закона. По едно от делата се наложи извършването на съдебно-счетоводна експертиза, за да бъдат окончателно установени оспорваните факти (Решение № 741 от 07.02.2020 г. по адм. дело № 5722 / 2019 г., АССГ, Второ отделение, 33 състав). Освен, че подобни абсурдни действия са насочени срещу правата и свободите на гражданите, те водят и до негативни финансови последствия за дружеството в размера на съответните съдебни разходи. Последното посочено дело (АССГ, 5722 / 2019 г.) се отнася именно до работата на управителния съвет на дружеството, което пряко кореспондира с качеството на неговото управление.

Подобни практики са абсолютно недопустими. Като дружество, чийто едноличен собственик е Столичната община, не може да бъде допуснато да има скрита от гражданите информация относно дейността на ЦГМ. Това не е институция, работеща с класифицирана информация или със служебна тайна. Практически всеки аспект на дейността на ЦГМ, всеки договор, всеки финансов или управленски документ следва да бъде обществено достояние, тъй като е обект на надделяващ обществен интерес.

Във връзка с гореизложените факти и обстоятелства е необходимо ЦГМ да предостави както на Столичния общински съвет, така и публично детайлна информация с разбивки и движение през годините на приходите и разходите по отделни сфери на дейност, отчет на изпълнителния директор за предприетите мерки за преодоляване на критичните констатации в одитния доклад на Сметната палата, както и плановете и стратегиите за управление на дружеството през следващите години.

Исканата информация от ЦГМ е от съществено значение за работата на общинските съветници и общинския съвет като цяло. Дружеството провежда едни от най-важните политики на общината, а именно – транспортните, поради което както СОС, така и всички граждани следва да разполагат с данни за движението на приходите и разходите по различните дейности. Само по този начин може да бъдат правени информирани изводи за ефективността на съответните политики в сферата на градската мобилност.

Приемането и прилагането на реформи в сферата на градската мобилност е невъзможно без доверието на гражданите в институциите, които ги приемат, и в дружествата, които ги прилагат.

С оглед на горното предлагам да бъде приет приложеният проект за решение относно изготвяне на отчетен доклад за управлението на “Център за градска мобилност” ЕАД, детайлните финансови резултати на дружеството в периода 2010-2019 г., както и за предприетите мерки за подобряване управлението на дружеството във връзка с констатациите на Одитен доклад № 1000200116 / 2017 г. на Сметната палата на Република България.

23.06.2020 г.
гр. София

Вносител:
Борис Бонев, общински съветник

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № ….

на Столичен общински съвет 

от …………… 2020 година 

ОТНОСНО: Изготвяне на отчетен доклад за управлението на “Център за градска мобилност” ЕАД, детайлните финансови резултати на дружеството в периода 2010-2019 г., както и за предприетите мерки за подобряване управлението на дружеството във връзка с констатациите на Одитен доклад № 1000200116 / 2017 г. на Сметната палата на Република България

Като взе предвид необходимостта от осигуряването на прозрачност, отчетност и по-добър контрол в дейността на “Център за градска мобилност” ЕАД, нуждата от детайлна информация за провеждането на политики в сферата на градската мобилност, липсата на детайлна разбивка на приходите и разходите в публикуваните годишни финансови отчети на дружеството, както и констатациите на Одитен доклад № 1000200116 на Сметната палата на Република България за извършен одит за съответствие при финансовото управление на „Център за градска мобилност“ ЕАД, за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. (приет с Решение № 080 от 05.05.2017 г.  на Сметната палата),

във връзка с

 • чл. 8, ал. 1; чл. 10, ал. 1, т. 23; чл. 11, ал. 1, т. 20 и чл. 23, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества
 • чл. 18, т. 21 от Устав на “Център за градска мобилност” ЕАД, приет с Решение № 554 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет

и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Р Е Ш И:

 1. Указва на изпълнителния директор на “Център за градска мобилност” ЕАД да изготви отчетен доклад, съдържащ следната финансова информация за дейността на дружеството:

  1.1 общ размер на приходите от почасово платено паркиране в “Синя зона”;
  1.2 общ размер на приходите от почасово платено паркиране в “Зелена зона”;
  1.3 относно режим на платено паркиране на ППС “Служебен абонамент”:
  1.3.1 общ брой паркоместа в “Синя зона”;
  1.3.2 общ размер на приходите от паркоместа в “Синя зона”;
  1.3.3 общ брой паркоместа в “Зелена зона”;
  1.3.4 общ размер на приходите от паркоместа в “Зелена зона”;
  1.3.5 общ брой паркоместа, извън зоните за почасово платено паркиране;
  1.3.6 общ размер на приходите от паркоместа, извън зоните за почасово платено паркиране;
  1.3.7 общ размер на санкциите, таксите и неустойките по договорите за ползване на паркоместа в режим на платено паркиране на ППС “Служебен абонамент”;

  1.4 общ размер на приходите от локално платено паркиране на ППС на живущите в “Синя зона”;
  1.5 общ размер на приходите от локално платено паркиране на ППС на живущите в “Зелена зона”;
  1.6 общ размер на приходите, реализирани от принудително задържане на ППС със средство тип “скоба”;
  1.7 общ размер на приходите, реализирани от принудително преместване на ППС;
  1. 8 общ размер на приходите за отговорно пазене на ППС на наказателни паркинги;
  1.9 общ размер на приходите от самостоятелните обособени паркинги, стопанисвани от “Център за градска мобилност” ЕАД (за всеки паркинг поотделно);
  1.10 общ размер на направените разходи за изграждане и поддръжка на знаковото стопанство, пътната маркировка и антипаркинг съоръженията в зоните за почасово платено паркиране
  1.11 общ размер на направените разходи за ремонт на тротоарни настилки в зоните за почасово платено паркиране;
  1.12 общ размер на разходите за печат на талони за паркиране по чл. 59 от НОДТСО;
  1.13 общ размер на разходите за печат на винетни стикери по чл. 74 от НОДТСО;
  1.14 общи приходи от продажба на карти по т. 1 от Приложение № 4 от НРУПОГТТСО;
  1.15 общи приходи от продажба на абонаментни карти по редовна тарифа по т. 2 от Приложение № 4 от НРУПОГТТСО;
  1.16 общи приходи от продажба на абонаментни карти по преференциална тарифа по т. 3 от Приложение № 4 от НРУПОГТТСО;
  1.17 общи приходи от продажба на абонаментни годишни карти по т. 4 от Приложение № 4 от НРУПОГТТСО;
  1.18 общ брой съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН) от контрольори по редовността на пътниците по реда на НРУПОГТТСО;
  1.19 общ брой съставени наказателни постановления по АУАН от контрольори по редовността на пътниците;
  1.20 общ размер на разходи по транспортни оператори (за всеки поотделно);
  1.21 общ размер на направените плащания по транспортни оператори (за всеки поотделно);
  1.22 общ размер на разходите за загубени съдебни дела (разноски, присъдени обезщетения и др.).
 1. Указва на изпълнителния директор на “Център за градска мобилност” ЕАД да представи следните допълнителни документи:
  2.1 Разработена и утвърдена стратегия за развитие на дружеството
  2.2 Бизнес-задача за 2019 г. и 2020 г.
 1. Указва на изпълнителния директор на “Център за градска мобилност” ЕАД да изготви и внесе:
  3.1 анализ на предприетите мерки за подобряване управлението на дружеството и преодоляване на негативните констатации в Одитен доклад № 1000200116 на Сметната палата на Република България за извършен одит за съответствие при финансовото управление на “Център за градска мобилност” ЕАД, за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.;
  3.2 анализ на източниците на финансиране на транспортната задача за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г., като бъдат посочени конкретните размери на финансирането за всеки източник (Столична община, държавно финансиране, продажба от превозни документи, финансиране от други дейности на дружеството и др.) за всяка финансова година поотделно.
 1. Отчетният доклад по т. 1 обхваща периода от 2010 г. до 2019 г. и съдържа данни за всяка година поотделно.
 1. Задължава изпълнителният директор на “Център за градска мобилност” ЕАД да внесе отчетния доклад по т. 1, документите и материалите по т. 2 и анализите по т. 3 в Столичния общински съвет в двумесечен срок от датата на приемане на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински съвет, проведено на ……….. 2020 година, Протокол № ….. от ………. 2020 година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния общински съвет …………………………………………..

                                                                                      (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ) 

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.