Механизъм с оперативни мерки за по-чист въздух

Доклад - 13/01/2020

Категория: Чистота

Механизъм с оперативни мерки за по-чист въздух

Д О К Л А Д 
От БОРИС БОНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТНОСНО: Изменение на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на СО в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух,приет с Решение №21 по Протокол № 46/25.01.2018 г. , допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66 от 6.12.2018 г. на СОС.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 524 по Протокол № 80/25.07.2019 г. на Столичния общински съвет се прие нов Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зона с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община и отмяна на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с Решение № 21 по Протокол № 46/25.01.2018 г., допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на Столичен общински съвет.

След направен анализ на изпълнение на мерките, заложени в сега действащия механизъм, се установи, че тяхната ефективност не съответства на публичните очаквания за справяне със замърсения въздух в София. Всеобщото мнение е, че Столичната община би могла да бъде много по-активна в прилагането на повече и по-конкретни мерки, които в разумни срокове да дадат положителен за качеството на атмосферния въздух резултат. Това е наложително предвид сериозните последствия за здравето, до които води продължителното излагане на високи нива на замърсяване с ФПЧ (2,5 и 10 микрона). Те включват болести на сърдечно-съдовата система, рак на белия дроб, хронични и остри респираторни заболявания и др. По данни на Световната здравна организация, България се нарежда на трето място в света по смъртност, причинена от замърсяване на въздуха с 217,3 смъртни случая на 100 000 души. Отнесено към Столичната община, данните показват потенциална годишна смъртност от 2880 души. Това е тежък социален данък, който нашето общество трябва да спре да плаща. Трябва да се обърне сериозно внимание и на факта, че към този момент Столичната община не взема предвид при изпълнението на мерки за намаляване на замърсяването, концентрациите на ФПЧ2.5. Също по данни на Световната здравна организация, именно тези фини прахови частици водят до по-сериозни увреждания на здравето и трябва да бъдат третирани с особено внимание. 

Във връзка с гореизложеното, настоящият доклад предлага три основни промени на действащия механизъм:

 1. Промяна на неговото име, за да съответства на заложената цел – намаляване на замърсяването;
 2. Включване в Механизма на данни за замърсяване с ФПЧ2.5 и промяна на диапазоните и на броя на стъпките с цел разширяване на обхвата на прилаганите мерки и навременна реакция още при по-ниски нива на замърсяване;
 3. Промяна и допълнение на заложените за изпълнение мерки.

Важно е да се уточни, че мерките, заложени в Механизма са само инструмент за реакция при констатирано замърсяване. Нито една от тези мерки няма да реши дълготрайно проблема. В тази връзка Столичната община следва да разработи стратегия с дългосрочни мерки, които да доведат до трайно справяне със замърсяването на въздуха от различните източници. 

Мотиви по т. 1

Съществуващото име на механизма въвежда в заблуждение, че мерките заложени в него се отнасят само до обособяването на зони с ниски емисии – термин, използван в общественото говорене, за да обозначи нискоемисионни зони за автомобили. Предвид, че механизмът съдържа мерки, свързани с намаляване на замърсяването от битово отопление, подобно име е некоректно. Поради тази причина с настоящия доклад се предлага формална корекция на името, която не въвежда в заблуждение, а именно: “Механизъм с оперативни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха на територията на Столична община”

Мотиви по т. 2

Сега действащият Механизъм предвижда мерки при прогноза за превишение или при реализиране на Средноденонощните норми (СДН) на замърсяване с ФПЧ10 в следните диапазони: 

 • До 50 µg/m3
 • От 51 µg/m3 до 150 µg/m3
 • От 151 µg/m3 до 200 µg/m3
 • Над 200 µg/m3

Дефинирането на 4 диапазона със съответните стойности възпрепятства адекватното въвеждане на мерки за намаляване на замърсяването. Погрешно е да се смята, че най-строгите мерки трябва да се случват едва при регистриране на замърсяване от над 200 µg/m3 , т.е. четири пъти над опасната за здравето на хората граница. В Насоките за качество на въздуха във връзка с ФПЧ на Световната здравна организация освен насоки са дефинирани и междинни нива. Те се залагат като постепенни стъпки за прогресивно намаляване на замърсяването на въздуха и са предназначени за райони, където замърсяването е високо. Тези нива насърчават преминаването от високи концентрации на замърсители на въздуха, които имат сериозни последици за здравето, към по-ниски концентрации на замърсителите на въздуха. Световната здравна организация е определила тези нива в следния диапазон за СДН (24 часово измерване):


ФПЧ 10 (µg/m3)     ФПЧ2.5 (µg/m3)Основание за избраното ниво
Междинно ниво 1 (IT-1)15075Базирано на публикувани коефициенти за риск от проведени мултицентрови изследвания и мета-анализи (около 5 % увеличение на краткосрочната смъртност над нивата в НКВ)
Междинно ниво 2 (IT-2)10050Базирано на публикувани коефициенти за риск от проведени мултицентрови изследвания и мета-анализи (около 2,5 % увеличение на краткосрочната смъртност над нивата в НКВ)
Междинно ниво 3 (IT-3)7537.5Базирано на публикувани коефициенти за риск от проведени мултицентрови изследвания и мета-анализи (около 1,2% увеличение на краткосрочната смъртност над нивата в НКВ)
Насоки за качество на въздуха (НКВ)5025Базирано на взаимовръзката между СДН и годишните нива на ФПЧ

При достигане на Междинно ниво 1 (IT-1) или концентрация на ФПЧ10  над 150 µg/m3 или на ФПЧ2.5 над 75 µg/m3 се очаква около 5% покачване на дневната смъртност – въздействие на замърсяването, което предизвиква силно безпокойство и което налага незабавни мерки за намаляване на отчетените стойности. 

Предвид гореизложеното, с настоящия доклад се предлага преминаването към нови диапазони на замърсяване, отразяващи препоръките на Световната здравна организация и позволяващи навременни мерки преди достигането на критични нива на замърсяване. Предложението е те да бъдат:

За концентрации на ФПЧ10:   

 • До 50 µg/m3
 • От 51 µg/m3 до 75 µg/m3
 • От 76 µg/m3 до 100 µg/m3
 • От 101 µg/m3 до 150 µg/m3
 • Над 150 µg/m3

За концентрации на ФПЧ2.5:

 • До 25 µg/m3
 • От 26 µg/m3 до 37 µg/m3
 • От 38 µg/m3 до  50 µg/m3
 • От 51 µg/m3 до 75 µg/m3
 • Над 75 µg/m3

До този момент Столичната община не взема предвид замърсяването с ФПЧ2.5 при активирането на съответните мерки, заложени в Механизма. Потенциална причина за това е, че към момента на написване на сега действащия Механизъм, единствено АИС Хиподрума регистрира замърсяване с ФПЧ2.5. Това е сериозен пропуск и дефицит в Механизма, който трябва да бъде преодолян. В края на 2019 г., Столичната община инсталира 22 сензорни станции по проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма „Балкани – Средиземно море (2014 – 2020)“. Тези сензори дават информация за замърсяването с ФПЧ2.5 и могат да бъдат използвани като референция за въвеждане на мерки за справяне със замърсяването на въздуха.
Поради тази причина, в настоящото предложение за промяна на Механизма се предлага да се запази съотношението на регистриращите замърсяване станции към общия им брой, използвано в момента за замърсяване с ФПЧ10 (2 от 5 станции), но да се приложи за новоинсталираните 22 сензорни станции. Така, предложението е мерките да влизат в сила при превишение на СДН на ФПЧ2.5 на поне 8 от 22 сензора.

Мотиви по т.3

Дефинираните в момента мерки за намаляване на замърсяването на въздуха показват недостатъчна ефективност, а фокус върху замърсяването от битово отопление на практика липсва. Това налага промяна и допълнение на списъка с мерки, както и промяна на факторите, които обуславят тяхното влизане в сила, не само с оглед предложената в т.2 промяна на диапазоните на замърсяване, но и с цел по-висока ефективност и превенция. С цел по-добра четимост, предложените нови мерки и редакции на съществуващи ще бъдат подробно разписани по-долу. 

НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
1. При прогноза за СДН на ФПЧ10 до 50 µg/m3 – не се предприемат допълнителни действия, тъй като нормата е спазена. 1. При прогноза за СДН на ФПЧ10 до 50 µg/m3 и на ФПЧ2.5 до 25 µg/m3 – не се предприемат действия, тъй като нормата е спазена.
НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
2. При прогноза за превишение или при реализиране на превишения на СДН на ФПЧ10 от 51 до 150 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден:
а) СО предприема призив към гражданите да не използват МПС, а обществен транспорт
b) СО предприема призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо)
c) СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене , когато атмосферните условия позволяват
d) Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици
e) Столичен инспекторат и дирекция “Общински строителен контрол” предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии
2. При прогноза за превишение или при реализиране на превишения на СДН на: 
– ФПЧ10 от 51 до 75 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден
и/или
–  ФПЧ2.5 26 до 37µg/m3 на поне осем градски автоматични сензора за един ден :
а) СО предприема призив към гражданите да не използват автомобили, а обществен транспорт;
b) СО предприема призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване към алтернативно отопление;
c) Столичният инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници на замърсяване с прахови частици.

НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
3. При прогноза за превишение или при реализиране на превишения на СДН на ФПЧ10 от 151 до 200 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден:
а) СО предприема призив към гражданите да не използват МПС, а обществен транспорт
b) СО предприема призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо)
c) СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене , когато атмосферните условия позволяват
d) Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици
e) Столичен инспекторат и дирекция “Общински строителен контрол” предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии
f) Столична община създава организация за безплатно паркиране на МПС в буферните паркинги към станциите на метрото.
3. При прогноза за превишение или при реализиране на превишения на СДН на: 
– ФПЧ10 от 76 до 100 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден
и/или
–  ФПЧ2.5 от 38 до 50 µg/m3 на поне осем градски автоматични сензора за един ден :

Мерки от а) до c) и

d) СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене, когато атмосферните условия позволяват
e) Столичният инспекторат и Дирекция “Общински строителен контрол” предприемат проверки на строителните обекти
НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
4. При прогноза за превишение на СДН на ФПЧ10 над 200 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден, могат да се предприемат, заедно или поотделно, следните мерки:
а) СО предприема призив към гражданите да не използват МПС, а обществен транспорт
b) СО предприема призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо)
c) СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене , когато атмосферните условия позволяват
d) Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици
e) Столичен инспекторат и дирекция “Общински строителен контрол” предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии
f) Столична община създава организация за безплатно паркиране на МПС в буферните паркинги към станциите на метрото.
g) Забрана за паркиране в основни улици и/или паркинги от зоните за платено паркиране или части от тях и/или затваряне на определени карета от улици на територията на СО, освен за живущите в тях, служебни автомобили или МПС със специален режим;
4. При прогноза за превишение или при реализиране на превишения на СДН на: 
– ФПЧ10 от 101 до 150 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден
и/или
–  ФПЧ2.5 от 51 до 75 µg/m3 на поне осем градски автоматични сензора за един ден :

Мерки от а) до е) и

f) Столична община създава организация за безплатно паркиране на МПС в буферните паркинги към станциите на метрото
g) Забранява се движението на строителни машини и моторни превозни средства с технически допустима максимална маса над 3.5 тона
h) Забранява се приемането и депонирането на строителни отпадъци на пунктовете и депата, собственост на Столичната община
i) Кметът на Столичната община или упълномощено от него лице указва преустановяване на всякакви занимания на открито до ръководствата на всички учебни заведения на територията на Столичната община
j) Въвежда се еднодневна абонаментна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община на цена от 1 лев – т. нар. “Зелен билет” 
При прилагане на мярката, “ЦГМ” ЕАД актуализира разписанията на линиите и намалява интервалите им по предварително одобрена схема на база проучените пътникопотоци, с цел адекватно транспортно обслужване. СО компенсира “ЦГМ” ЕАД за направените във връзка с реализацията на тази мярка разходи с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата календарна година

НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
5. При реализиране на превишение на СДН на ФПЧ10 над 200 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден, могат да се предприемат, заедно или поотделно, следните мерки:
а) СО предприема призив към гражданите да не използват МПС, а обществен транспорт
b) СО предприема призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо)
c) СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене , когато атмосферните условия позволяват
d) Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици
e) Столичен инспекторат и дирекция “Общински строителен контрол” предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии
f) Столична община създава организация за безплатно паркиране на МПС в буферните паркинги към станциите на метрото.
g) Забрана за паркиране в основни улици и/или паркинги от зоните за платено паркиране или части от тях и/или затваряне на определени карета от улици на територията на СО, освен за живущите в тях, служебни автомобили или МПС със специален режим;
h) Въвежда се еднодневна абонаментна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община на цена 1 лв – т.нар. “Зелен билет”.

5. При прогноза за превишение или при реализиране на превишения на СДН на: 
– ФПЧ10 над 150 µg/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден
и/или
–  ФПЧ2.5 над 75 µg/m3 на поне осем градски автоматични сензора за един ден :

Мерки от а) до i) и

k) Забранява се паркирането по основни улици и/или паркинги от зоните за платено паркиране или части от тях 
l) Въвежда се безплатен градски транспорт на територията на Столична община
m) Въвежда се забрана за движение на МПС на територията на Столична община по предварително одобрени от кмета на СО схема и правила
n) Забранява се  отоплението с твърдо битово гориво по план, предварително одобрен от кмета на СО 

При прилагане на мярка l), “ЦГМ” ЕАД актуализира разписанията на линиите и намалява интервалите им по предварително одобрена схема на база проучените пътникопотоци, с цел адекватно транспортно обслужване. СО компенсира “ЦГМ” ЕАД за направените във връзка с реализацията на тази мярка разходи с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата календарна година
НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
6. При прогноза или наличие на следните неблагоприятни метеорологични условия през зимния период – жълт код за мъгла и/или инверсия и/или безветрие и/или ниско атмосферно налягане и други, получена от НИМХ и/или други релевантни източници, водещи до задържане и натрупване на атмосферни замърсители в ниските слоеве на атмосферата, могат да се предприемат, заедно или поотделно, следните мерки:
а) СО предприема призив към гражданите да не използват МПС, а обществен транспорт
b) СО предприема призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо)
c) СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене , когато атмосферните условия позволяват
d) Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици
e) Столичен инспекторат и дирекция “Общински строителен контрол” предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии
f) Столична община създава организация за безплатно паркиране на МПС в буферните паркинги към станциите на метрото.
g) Забрана за паркиране в основни улици и/или паркинги от зоните за платено паркиране или части от тях и/или затваряне на определени карета от улици на територията на СО, освен за живущите в тях, служебни автомобили или МПС със специален режим;
h) Въвежда се еднодневна абонаментна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община на цена 1 лв – т.нар. “Зелен билет”. 

За прилагане на мярка 5. h) и 6. h) “ЦГМ” ЕАД актуализира маршрутното разписание, съобразно конкретните нужди на база пътникопотоци. СО компенсира “ЦГМ” ЕАД за направените, във връзка с реализацията на тази мярка, разходи, с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата календарна година. 
6. При прогноза или наличие на следните неблагоприятни метеорологични условия – жълт код за мъгла и/или инверсия и/или безветрие и/или ниско атмосферно налягане и други, получена от НИМХ и/или други релевантни източници, водещи до задържане и натрупване на атмосферни замърсители в ниските слоеве на атмосферата, могат да се предприемат, заедно или поотделно, мерки от а) до n)

За прилагане на мярка j) или l) “ЦГМ” ЕАД актуализира разписанията на линиите и намалява интервалите им по предварително одобрена схема на база проучените пътникопотоци, с цел адекватно транспортно обслужване. СО компенсира “ЦГМ” ЕАД за направените във връзка с реализацията на тази мярка разходи с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата календарна година


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.28а от Закона за чистотата на атмосферния въздух предлагам Столичният общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Променя името от “Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на СО в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух” на “Механизъм с оперативни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха на територията на Столична община”;
 2. Променя и допълва заложените за изпълнение мерки, съгласно Проекта за Решение;
 3. Възлага на кмета на Столична община да предприеме съответните действия за реализиране на мерките.

Приложения:

 1. Проект за решение

С уважение,

БОРИС БОНЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.