За високите нива на вредните емисии от ФПЧ значително допринася използването на влажна дървесина, която не отговаря на стандарта, заложен в действащата на национално ниво Наредба за дървесината, която се използва за битово отопление. 

Един от основните ѝ недостатъци е прехвърлянето на отговорността за гарантирането на стандарта към крайните потребители. Именно на тях е възложено спазването му, което предполага техническа възможност те сами да проверяват дали използваната дървесина отговаря на изискванията. Освен това липсва действащ механизъм за осъществяването на контрол от компетентните органи, а наличието на хиляди потребители значително ограничава и ефективността му. 

Търговците, които дистрибутират и продават дървесина за битово отопление са тези, които трябва да гарантират и да носят отговорност за спазването на изискването относно максимално допустимата влажност на дървесината. 

Ето защо ще ангажираме вниманието на компетентните държавни органи и ще инициираме диалог с тях относно необходимите нормативни промени. 

Ще подкрепим промени в Наредбата, чрез които да се спре използването на дървесина, която не отговаря на стандарта и осъществяването на ефективен контрол за спазването му върху търговците, а не върху потребителите.