Сътрудничество с други общини в България

Макар Столичната община да е най-голямата община в България по население, втора по големина по площ (след община Сливен) и лидер по генериран дял от брутния вътрешен продукт на България, тя не е самотен остров. Тя е една от общо 265-те общини в страната, а независимо от разликата в мащабите, общините се сблъскват с аналогични проблеми.

Затова ще засилим интензивността на участието и ангажираността на Столичната община в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Паралелно със сътрудничеството в рамките на НСОРБ е необходимо Столичната община да засили взаимодействието си с други общини на двустранна основа. Непосредствените съседи на Столична община са общините Перник, Божурище, Костинброд, Своге, Елин Пелин, Ихтиман и Самоков. С повечето се формира агломерация, тъй като съществуват много силни връзки между София и тези общини – най-вече техни жители работят в София, докато същевременно транспортните връзки не отговарят на потребностите на междуобщинския трафик. Освен с непосредствените си съседи, Столична община следва да укрепи двустранното си сътрудничество и с други общини, с които има сходни конкретни проблеми или пък от които да почерпи добри практики в различни аспекти на градското управление.

Взаимодействие с централната власт

Съгласно Конституцията на Република България общините разполагат с възможности за местно самоуправление. Това обстоятелство обаче не означава, че общините функционират независимо от централните държавни институции. Последните създават правила и задават политики, по които общините осъществяват на практика самоуправлението си. Няколко примера:

  • През Столична община преминават немалко на брой републикански пътища, за които отговаря националната Агенция „Пътна инфраструктура“.
  • Министерството на електронното управление постоянно създава и усъвършенства инструменти, подпомагащи и улесняващи административното обслужване.
  • Министерството на околната среда и водите задава политиките за борба със замърсяването на въздуха, водите, почвите.
  • Министерството на здравеопазването – с оглед на факта, че Столична община е собственик на много болници и поликлиники.
  • Поради тази съществена роля на централните власти в качеството на живот на хората по места ще реализираме постоянен диалог и сътрудничество между тях и Столична община.

Международно сътрудничество

Макар на официалния сайт на Столична община да не е обявено, град София е побратимен с 11 града по света: Алжир, Аман, Анкара, Букурещ, Доха, Киев, Питсбърг, Салала, Шанхай, Сидон и Тел Авив. Отделно от това има подписани споразумения за сътрудничество с Будапеща, Париж, Лисабон, Мадрид и Ереван. В момента практически по нищо не личи, че София има по-тесни връзки с тези градове и това трябва да се промени.

Ще положим целенасочени усилия София да съживи сътрудничеството си както с посочените градове, така и с други, с които споделя общи интереси в рамките на Европейския съюз, или пък от които може да почерпи добри практики в областта на градското управление.