Промотирането и развитието на критично и аналитично мислене е процес, който е редно да започва от най-ранно детство и да продължава през целия живот. Столична община трябва да популяризира ползите и значението на медийната грамотност, умното кариерно развитие, толерантността, приемствеността и екологичния начин на живот.

Бъдещето утре зависи от образованието днес! София трябва да възпита поколение, за което природата освен дар е и отговорност. Нашето задължение към бъдещите поколения ще бъде да осигурим специалисти по споменатите кампании, за да се създаде по-будно и по-отговорно общество.

Ще започнем мащабни и постоянни кампании, популяризиращи образователни дейности като общински научен панаир за учениците в начален курс на образование,

кампании за обмяна на книги, литературни четения, общински състезания по реторика и т.н. Кариерното ориентиране, професиите на бъдещето, екологосъобразният начин на живот и балансираното хранене са малка част от темите, които считаме, че Столична община би следвало да популяризира сред учениците.

Наред с това, ще организираме кампании сред родителите, запознаващи ги с ползите от приобщаващото образование за децата със специални образователни потребности, децата от етнически малцинства, деца жертви на тормоз и насилие, деца мигранти и др. Дееспособността на гражданското общество зависи от критичната мисъл на членовете му. Обучението още от училищна възраст ще изгради личности, които ще бъдат по-подготвени в динамичния реален и дигитален свят. Медийната и информационна грамотност са едни от ключовите съвременни умения, затова ще работим върху организирането на кампании, популяризиращи информационната и медийна култура.