Актуални и достоверни данни са предпоставка за адресирането на проблема с мръсния въздух чрез адекватни мерки. Информацията за вида източници на замърсяване в София и степента на замърсяване често е непълна или изцяло липсва. Нужен е анализ, основан на количествена оценка и териториално локализиране на основните видове замърсители в града ни. 

Ще насочим усилията си към създаване на достоверна база данни, която да е фокусирана върху трите основни източника на замърсяване – битовото отопление, транспорта и строителството. 

За да знаем конкретно кой, къде и колко замърсява, ще стъпим на вече събраните данни от последното преброяване на населението от 2021 г. Мерките до този момент от Столична община се определят на база данните от 2011 г., които очаквано не са актуални и няма как да представят реалната ситуация. Отоплението на твърдо гориво, което основно се използва в кварталите с еднофамилно застрояване, допринася в най-голяма степен за замърсяването на въздуха. Успоредно с това, по примера на неправителствени организации като „За Земята“, ще работим над преброяване на автомобилите в града, както и дистанционно измерване на емисиите от тях. Освен допълнително събиране на данни от страна на Столична община, ще работим съвместно с различни граждански организации и активисти, използвайки т.нар. Citizen science или данни, събрани от обществото.

За да можем адекватно да планираме всяка мярка, е нужно систематично събиране на актуални данни, които да са почва за добре направени анализи и периодичното им актуализиране. Вземането на неефективни мерки е време да спре и да оценим реалната ситуация в града ни по отношение замърсения въздух – проблем, възприеман като основен от софиянци.