ПИТАНЕ
по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА
От Борис Бонев,
общински съветник в Столичния общински съвет

ОТНОСНО: Опазване на културното наследство на територията на Столичната община

Уважаема госпожо Кмет,

Във връзка с работата ми в качеството ми на общински съветник и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА, както и във връзка със задълженията Ви по чл. 17, ал. 1 от ЗКН, моля да ми окажете съдействие и да ми предоставите следната информация:

 1. Има ли създаден обществен съвет за закрила на културното наследство съгласно чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗКН?

  1.1. Ако този обществен съвет съществува, моля да ми предоставите пълния поименен списък на неговите членове.

  1.2. Ако този обществен съвет съществува, моля да ми предоставите копия от всички протоколи на проведените заседания за последните 5 години.

  1.3. Ако е изготвен правилник за дейността на обществения съвет, моля да ми предоставите копие от правилника.

 2. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 на Наредба Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статус и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелствата в националния регистър на недвижимите културни ценности, кметът на Столична община има правомощия да отправя предложения за идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на НКЦ. В тази връзка:

  2.1. Какъв е броят на направените от вас или от администрацията на Столичната община предложения за последните 10 години по горецитираната Наредба?

  2.2. Моля да ми предоставите подробен списък на всички обекти, за които е направено предложение за деклариране на недвижима културна ценност. Списъкът следва да съдържа името на обекта, идентификатор по кадастрална карта, съдържащ точен адрес, номер на КИ и ако е налична – информация за актуалното техническо състояние на обекта към момента на извършване на оценката.

  2.3. Какъв е броят на съставените наказателни постановления и актове, издадени на основание чл. 200а от ЗКН във връзка с нарушения на чл. 71 от ЗКН?

 3. Каква е общата стойност на съставените наказателни постановления на основание чл. 200а от ЗКН във връзка с нарушение на чл. 71 от ЗКН?

 4. За всеки случай, при който има съставен акт за установяване на административно нарушение по чл. 200а от ЗКН, но не е било съставено наказателно постановление, моля да посочите точните причини за това.

 5. Колко от наказателните постановления и актове са били обжалвани, колко от тях са били отменени от съдебна инстанция (посочете хода по съдебните инстанции) и колко са влезли окончателно в сила?

 6. Каква е общата стойност на влезлите в сила наказателни постановления и актове?

 7. Извършвани ли са от Столичната община проектни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея, съгласно чл. 76, ал. 1 от ЗКН? Ако да, моля да ми бъде предоставен списък с извършените дейности и точни адреси на обектите, включително идентификатор по кадастрална карта.

 8. Налагана ли е законна ипотека по чл. 76, ал. 5 от ЗКН в полза на Столичната община за обезпечение на вземането за направените разноски за извършване на проектни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности на сгради НКЦ? Ако да, моля да ми бъде предоставен списък с точните адреси на обектите, включително идентификатор по кадастрална карта.

 9. Моля да ми бъде предоставен списък на всички сгради с категория на защита “за сведение” и “местно значение”, за чиито терени през последните 5 години са провеждани градоустройствени процедури. 

гр. София                                                                  С уважение,
Борис Бонев