Уважаема г-жо Фандъкова,

Създаването на Консултативен съвет по пътна безопасност (КСПБ) в Столичната община преди почти две години несъмнено беше крачка в правилната посока. Целта на сформирания с Ваша заповед Съвет бе да се обединят силите и знанията на неправителствените организации и експерти с представители на Столичната община, работещи в сферата на транспорта, пътната безопасност и градското планиране. Напълно сме съгласни и с Вашите думи, произнесени при публичното представяне на Съвета, а именно, че „темата за пътната безопасност е много важна, тя засяга живота и здравето на хората, затова е съществено експертизата на неправителствения сектор да бъде използвана при вземане на решения и въвеждане на допълнителни мерки“.

Въпреки ентусиазма и желанието на участващите в Съвета организации и експерти, след почти двугодишна работа, се налага да констатираме сериозни недостатъци в работата му. Тези недостатъци оказват съществено влияние върху работата на Съвета и допринасят за липсата на реални и видими резултати за гражданите на София и пътната безопасност в града. Затова считаме за наше задължение да Ви информираме за характера на проблемите, както и причините и последствията от тях:

Нередовно провеждане на заседанията на Съвета.

Заседанията се свикват спорадично и нерегулярно, което значително утежнява работата на участниците в Съвета. Те се провеждат без ясен дневен ред и в отсъствие на необходимите графични материали и данни, ключови за взимането на информирани и правилни решения. Към настоящия момент е в сила заповед СОА20-РД91-122/08.05.2020, в която без необходимото предварително обсъждане с членовете на съвета и еднолично от страна на Столична община, е премахнато изискването от първоначалната заповед за предварително изпращане на материали по точките от дневния ред. Често не се води протокол от работата и липсва обратна връзка за последващите действия от страна на представителите на Столичната община.

Липсва отчет за свършеното и анализ на (не)свършеното от страна на Столичната община

Въпреки многократните настоявания от страна на участниците в Съвета, за предоставяне на писмен анализ за несвършените задачи, които Съветът си е поставил, такъв упорито не се предоставя. Разбирате, че е изключително нелогично и демотивиращо организациите да продължат да разработват и представят подробни предложения за подобрения, без да има обратна връзка от Столичната община защо предишните не са били реализирани.

Липсва реализация на представените идеи за повишаване на пътната безопасност

Огромна част от направените от организациите и експертите към Съвета предложения не са реализирани. По време на последното проведено заседание от 1 юли 2020 г. по молба на членове на съвета беше докладван т.нар. напредък по някои казуси. В резултат беше установено, че реалният напредък е минимален – в рамките на целия период на действие на съвета са реализирани едва две предложения за поставяне на светофари, изготвени са два проекта от ОП София-проект, чиято реализация е замразена повече от половин година. Причините и мотивите на представителите на Столичната община за това бездействие остават неясни.

Липсва координация с постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет

Липсата на представители от комисията сериозно затруднява работата на Съвета, тъй като Комисията е ресорна за взимането и възлагането на част от предложените решения и общинските съветници не са запознати с работата и резултатите на Съвета.

Липсва координация с направление „Обществено строителство“ и ресорния зам.-кмет инж. Божинов

Неприсъствието както на зам.-кмета, така и на директорите на подчинените му дирекции, отговарящи за изграждането на част от взетите в Съвета решения, е сериозна пречка пред работата му. За нас, участниците в Съвета на доброволни начала, е неприемливо отсъствието на представителите на този важен за града ресор, особено имайки предвид поканата, която по думите на зам.-кмета по транспорт, е изпращана многократно до инж. Божинов.

Липсва каквото и да е сътрудничество с КАТ

Две години след започването на работата на Съвета, продължаваме да настояваме на заседанията да присъстват и представители на КАТ, които да се включват в дискусиите и да споделят информацията, необходима за взимането на част от решенията.

КАТ вече две години не предоставя подробни данни за пътно-транспортните произшествия на територията на Столичната община. Още на първото заседание на Съвета поискахме официална справка, включващи разбивка по вида и локацията на произшествията, както и анализ на причините за тяхното възникване. Такава справка не беше предоставена, което силно затруднява работата на Съвета и прави неговата работа неефективна и непродуктивна. За нас е необяснимо как високопоставени официални представители на Столичната община с години не могат да изискат и получат тези жизнено необходими за Съвета данни.

В заключение – недоумение буди пасивността на представителите на Столичната община по време на целия процес. Ние, представителите на организациите и експертите в Съвета, не сме удовлетворени нито от работата му, нито от (не)постигнатите резултати в посока подобряване на пътната безопасност на територията на Столичната община, изграждането на ефективна и модерна инфраструктура, намаляването на жертвите на пътя и увеличаване на комфорта и безопасността на всички участници в движението.

Уважаема г-жо Фандъкова, с настоящото отворено писмо до Вас искаме ясно да заявим, че съществуването на Консултативния съвет по пътна безопасност към кмета на Столичната община в този си вид е безсмислено и безрезултатно. Необходими са спешни промени в начина на работа и значително увеличаване на ангажимента на представителите на Общината в процеса. В случай, че не се предприемат спешни мерки за подобряване на горе-описаните дефицити, долуподписаните организации ще преразгледаме присъствието си в този Съвет, включително и с аргументирана позиция и оценка за работата му пред медиите и обществеността.

Като минимални стъпки, които неотложно трябва да бъдат предприети, за да се продължи работата на Съвета, предлагаме:

  1. Предоставяне на актуални и исторически данни от страна на КАТ за ПТП-та на територията на Столичната община, включващи разбивка по вида и локацията на произшествията, както и анализ на причините за тяхното възникване.
  2. Отваряне на данните и нанасянето им върху публично достъпен ГИС.
  3. Изготвяне на Годишна оперативна програма за действие, включваща всичките ангажименти, разгледани или предложени от страна на Съвета, поети от Столичната община.
  4. Изготвяне на Годишен доклад за предприетите действия за подобряване на пътната безопасност, включващ подробно описание на свършеното и анализ за причините и последствията на нереализираните, но предвидени проекти.
  5. Гарантирано присъствие и активно включване в работата на Съвета на ресорните зам.-кметове и директорите на подчинените им дирекции, имащи пряко отношение и отговорност за градската инфраструктура, организацията на движението и пътната безопасност на Столичната община.

Уважаема г-жо Фандъкова, очакваме от Вас, в ролята си на кмет на Столичната община, към когото е съставен Консултативният съвет по пътна безопасност, да предприемете неотложни и правилни действия, необходими за ефективното продължаване на работата му. Искаме изрично да подчертаем, че цялата отговорност за успешността на Съвета е в ръцете на представителите на ръководената от Вас администрация на Столичната община. Подчертаваме нашата готовност да продължим доброволната ни работа за Съвета и в полза на обществото, но само при значително подобряване на работата и резултатите от неговата дейност. Същевременно отговорно заявяваме, че сме готови да споделим причините и последствията от неефективната работа на Съвета с обществото и медиите.

С уважение,

Андрей Зографски,
Спаси София / Спаси България

Радостина Петрова,
член на УС, сдружение Велоеволюция

Васил Маджирски,
зам. председател на Съюз на урбанистите в България