Спаси София се присъединява към Института за пътна безопасност, Велоеволюция и други неправителствени и браншови организации, настояващи работата по представените наскоро от МВР нови проектозакони за движение по пътищата, за пътните превозни средства и за водачи на моторни превозни средства да продължи.

Според нас новите текстове създават множество отворени за интерпретация правила, които ще позволят своеволията на шофьорите и на контролните органи да продължат, както и са допуснали механичното преписване на морално остарели изисквания, които ограничават способността на общините да решават транспортните си проблеми адекватно.

За добро или лошо, София е и занапред ще остане модел за подражание на големите общини в страната, и предвид катастрофалният ѝ провал да защити обществения си транспорт от увеличаващата се моторизация, считаме, че основна цел на трите нови закона трябва е да гарантират, че общините ще получат всички нужни им инструменти да изграждат устойчива, безопасна и конкурентноспособна транспортна система. Това може да се постигне само с правила за движение и регистриране на превозните средства на база устойчив модел на мобилност и с правилен приоритет за всички групи, участващи в движението.

Намираме за незадоволително отсъствието на специфични правила и изисквания за превозните средства на градския транспорт. Законът трябва да наложи на общините минимални изисквания за достъпност на превозните им средства – да налага и изисква задължително преориентиране към нископодови автобуси, трамваи и тролейбуси, гарантиращи, че уязвимите групи пътници ще могат да се възползват от градския транспорт в града си свободно и самостоятелно. Макар София да е „отличник“ в тази сфера, много други населени места в страната все още не намират за нужно преминаване към нископодови автобуси и/или тролейбуси или не намират нужната подкрепа от държавата за такава промяна.

Спаси София изразява своята готовност да се включи в бъдещи работни групи, ако Министерствата на вътрешните работи и транспорта са готови да продължат работата по законите. Това разделение е добра инициатива, но крайният резутат трябва да е приемлив и да не нанася вреди на бизнеса и общините. Ако тези проектозакони се одържавят в този си вид, доволни няма да има. Пълният текст на общото становище можете да видите тук.

ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

Копие до:
МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Г-Н ВАЛЕНТИН РАДЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА
МЕЖДУ МВР, МТИТС И МРРБ
ЗАМ.- МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Г-Н КРАСИМИР ЦИПОВ
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И ИНФОРМАЦИОНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

С Т А Н О В И Щ Е
Относно: Обсъждане на проект на нов Закон за движение по пътищата, проект на Закон за пътните превозни средства и проект на Закон за водачи на моторни превозни средства.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Представените за предварително обсъждане на Проектите на Закон за движението по пътищата, Закон за водачите на моторни превозни средства и Закон за пътните превозни средства представляват механично разделяне на сега действащия ЗДвП, без да имат ясно изразена философия и без да постигат реално подобрение на положението с безопасността и културата на движение по българските пътища и в населените места в страната. Тези нормативни документи не изясняват как законодателят желае да намали жертвите от ПТП, както и пътнотранспортния травматизъм, нито са синхронизирани с приети подзаконови нормативни актове, касаещи планирането и проектирането на транспортно-комуникационните системи.

Освен липсата на подобаващо синхронизиране с приетите от МРРБ нормативи, в законите са включени текстовe, които по никакъв начин не биха имали пряко отношение към ограничаване на ПТП, но предизвикват много силно противоречие сред различните групи участници в движението (пешеходци, велосипедисти, мотористи, водачи на МПС и превозните средства на обществения транспорт).

При разделянето на сега действащия закон на три нови закона, не са отчетени обществените очаквания за нов модел на управление на системата за БДП, не е предложена ефективна процедура за налагане на наказания и събиране на глобите от нарушителите, механично се пренасят и остарели технически изисквания. Не е направен дори и опит за промяна на модела за обучение по БДП. Законите са пълни с технически грешки и противоречиви текстове (виж приложение №1). Анонимността, с която работи междуведомствената група поражда спекулации и недоверие.
Предвид горепосоченото настояваме:

  • Да се включат представители (експерти) на НПО в съставите на работните групи, за да се гарантира, че процесът ще приключи с продукт, най-точно отговарящ на обществените нужди;
  • Работата по изготвяне на текстове в проектозаконите да продължи до изчистването на всички противоречиви текстове.
  • Да се обяви публично съставът на работната група, работила по списването на тези закони;

Желанието Ви да приключите предварителната процедура за обсъждане за две седмици е изключително опасна и води след себе си огромна заплаха за сигурността на българските граждани. Неучастието на експерти от НПО при изготвянето на нов ЗДвП е предпоставка за прокарване на лобистки текстове и приемане на законодателство, което няма да се възприеме от българските граждани или което може да е морално остаряло с влизането си в сила и да не отговаря на реалните нужди на българските граждани.

С уважение:

Институт за пътна безопасност

Сдружение на българските професионални шофьори

Сдружение „Велоеволюция”

Спаси София

Сдружение Мрежа за инициативи и решения

Сдружение „Клуб Форд”

Балкански институт за възстановяване и развитие

Сдружение „СЕГА”

Обществен съвет за пътна безопасност

Граждански комитет равни пред закона

Българска асоциация за закрила на пациентите

Александър Цветков

Движение за европейско развитие на българските железници.