Преобразяване: Люлин градина – вижте проекта

Проект - 03/10/2020

Преобразяване: Люлин градина – вижте проекта
Проблемите, които адресираме:
 • Занемарени и недобре използвани междублокови пространства без адекватни условия за отдих, спорт и игра
 • Създаване на типови подходи към изграждането и поддръжката на междублоковите пространства, вместо работа „на парче“
 • Изработка на стандартизиран подход към предпроектен анализ на нуждите

София има нужда от много повече удобни, красиви и смислени градски и зелени пространства. Градът има потенциал за промяна, но работещи предложения и сполучливи реализации все още липсват. Обръща се внимание на централната част на града, докато обществените пространства в жилищните комплекси, където живеят повечето софиянци, остават на заден план, неподдържани, занемарени и опасни.

Междублоковите пространства оформят характера на всеки жилищен комплекс и определят качеството на живот на жителите му. Правят се отделни намеси – съоръжения, тротоари, детски и спортни площадки, осветление, озеленяване, но твърде малко и „на парче“, без цялостен план за действие.

Пътят за цялостно решение на проблемите на междублоковите пространства включва последователен план за действие, воден и систематично изпълняван от Общината в продължение на дълъг период. Едновременно с това липсват и достатъчно пилотни примери за добри цялостни решения, които могат да послужат за добър пример. Ето защо екипът ни изготви предложение за цялостно обновяване на междублоково пространство в съвременна градска градина с мисъл за хората.

През 2019 г. жители на ж.к. Люлин 6 ни помолиха за помощ с предложение за обновяване на едно от междублоковите пространства, предназначено – по първоначалния проект на микрорайона – за зелена градина и композиционен център на тази част от комплекса. Нарекохме проекта „Люлин градина“ като препратка към първоначалния, неизпълнен замисъл на жилищните комплекси като места, пълни със зеленина, възможности за почивка, спорт и детска игра.

 class=
Разположение на градината в ж.к. Люлин

Междублоковото пространство е разположено в югозападната част на жилищния комплекс Люлин 6, в непосредствена близост до бул. „Панчо Владигеров“, на 20 минути пешеходно разстояние от метростанция Люлин и до спирки на различен тип градски транспорт. Наблизо се намират и супермаркет, 27 СОУ „Акад. Георги Караславов“ и МБАЛ Люлин. Относително близо е Западен парк, но липсват достъпни входове към парка и повечето жители на района не могат да го посещават.

/><figcaption><em>Разположение спрямо Западен парк, по данни, взети от <a href=

Поради централното си разположение в композицията на комплекса и нуждата от обособено зелено пространство, мястото е не само важно за околните блокове, а и за цялостното създаване на комплекса като квартал и като обособено място за хората, със собствен център и идентичност.

През десетките години на експлоатация на градината не е изпълнено нито озеленяване, нито поддръжка на парковото обзавеждане, осветление и настилки. Резултатът е смесица от изпочупени пейки и пропукани асфалтови настилки, издънкови дървета и отделни кътове – беседки, които жителите на околните блокове сами са изградили.

 class=
Схема на текущите проблеми

Единственото скорошно подобрение е свързано с предизборна загриженост, като без консултация с жителите и без да се съобразяват със съществуващото положение, от Столичната община строят спортна площадка за футбол.

Какво научихме от хората?

Екипът ни изследва на място проблемите и възможностите на пространството. Говорихме с жителите на околните блокове, направихме и множество анкети, за да разберем какви са нуждите и желанията за мястото и как неговата промяна може да подобри качеството на живот.

Така установихме две основни категории проблеми, отнасящи се за пространството – качествата на междублоковото пространство и придвижването към и в самото свободно пространство.

Пълните резултати можете да видите тук

Липсата на осветление беше основен проблем за анкетираните. Поставените съоръжения за игра, спорт и отдих пък са крайно недостатъчни. Липсата на градска мебел в добро състояние и на усещане за сигурност намаляват социалния характер на пространството, което спира междусъседски дейности и обществени събирания.

Лошото състояние на тротоарите пък затруднява придвижването и ползването на градината. Допълнителни проблеми са отсъствието на пешеходни пътеки и условия за безопасно паркиране, както и липсата на ограничение на скоростта в комбинация със засиления автомобилен трафик около междублоковото пространство. 

Обобщени проблеми:

Качества на междублоковото пространство:

 • Сигурност:
  • Липса на осветление сред зелените площи и слабо осветление по улиците;
  • Съществуващите детски площадки са позиционирани директно върху трева или асфалт.
 • Съоръжения за игра:
  • Липса на детска площадка за деца над 3 години.
 • Среда и елементи на градското обзавеждане:
  • Недостатъчен брой и амортизирани пейки;
  • Оскъдна зеленина + ландшафт;
  • Лошо състояние на кошчетата за боклук;
  • Липса на достатъчно пространства за междусъседски дейности и обществени събирания;
  • Наличие на множество самоделни съоръжения, като пейки, кътове, беседки, павилиони и колиби за домашни животни.
 • Съоръжения за спорт и отдих:
  • Фитнес с липсващи елементи и настилка в лошо състояние;
  • Лош достъп и начин на ползване на новата спортна площадка.
 • Свързаност, подход и инфраструктура:
  • Липса на подходи през и около пространството;
  • Съществуващите подходи са в лошо състояние и блокирани от нелегално паркирани автомобили;
  • Наличие на самообразували се пътеки без настилка;
  • Тротоарите не са достатъчно широки и равни, за да позволяват спорт и придвижване.
 • Сметосъбиране:
  • Преградните паравани на джобовете за контейнери са в лошо състояние;
  • Място за контейнери за разделно събиране не са предвидени в съществуващите джобове, поради което са извън тях.
 class=
Пешеходни подходи и достъп до градината

Придвижването към и в самото свободно пространство 

 • Паркиране:
  • Паркиране върху тротоари и зелени площи.
 • Трафик:
  • Интензивен автомобилен трафик;
  • Липса на скоростни ограничения.
 • Преминаване на пешеходци:
  • Незадоволително състояние на тротоарите;
  • Липса на условия за безопасно пресичане;
  • Липса на условия за достъпна среда;

На база на предварителния анализ, който извършихме формулирахме основните насоки за работа. Техническите изисквания към решението на пространството са разделени на две: за задължително изпълнение, свързано с нуждите на жителите и оптималното използване на градината – настилки, обзавеждане, осветление, озеленяване и ландшафтно оформяне, както и препоръчителни мерки, част от които засягат околните пространства.

Технически изисквания 

Програма за задължително изпълнение

Връзка с обща комуникационна схема на Люлин:
 • Въвеждане на нови пешеходни алеи, свързващи ключови точки в околността (училища, болници, метростанция и спирки на МГТ, супермаркет) и обслужващи реалните пътникопотоци през градината
 • Идентифициране и облагородяване на главните съществуващи подходи.
Транспортна схема, велоалеи и паркиране:
 • Оптимизиране на разпределението на съществуващите паркинги с цел увеличаване на капацитета;
 • Забраняване и ограничаване на паркирането върху тротоарите чрез градско обзавеждане.
Озеленяване и елементи на градското обзавеждане:
 • Разработка на ландшафтна стратегия, предвиждаща значително увеличение на зеленината;
 • Дефинирани ясни граници между алеи и тревни площи;
 • Подмяна на градската мебел;
 • Увеличаване на броя кошчета и пейки.
Площадки, игрища и зони за отдих:
 • Създаване на нови, безопасни и надеждни детски площадки за различни възрастови групи;
 • Ремонт и облагородяване на съществуващите фитнес площадка и спортно игрище;
 • Обособяване на нови зони за междусъседски дейности и интеракции – кътове, беседки, заслони, барбекю и пикник.
Осветление
 • Подмяна и увеличаване броя на осветителните тела по периферните улици и в градината.
Достъпност и безопасност:
 • Настилки – подмяна на настилките с равни и достъпни такива, съобразени спрямо функциите, които изпълняват, решаване на проблемите на достъпността с подходяща вертикална планировка;
 • Активиране на пространството в късните часове чрез подходящо осветление и стимулиране на посещението на мястото за тихи дейности.
Сметосъбиране:
 • Организация на контейнерите за смет, добавяне на такива за разделно събиране;
 • Подмяна на преградните съоръжения около джобовете за контейнери и интегриране в тях на контейнерите за разделно събиране.

Допълнителна програма, която не е включена в базовото решение.

Улична безопасност:
 • Въвеждане на Зона 30 в улиците около пространството;
 • Организация на споделено велодвижение; 
 • Създаване на (повдигнати) пешеходни пътеки без промяна на нивата за безпрепятствено преминаване на хора със затруднения/увреждания.
Алтернативни начини за използване на градска градина:
 • Градска зелена градина за отглеждане на зеленчуци, плодове и цветя, с фокус върху обучение на деца и достъп на възрастни граждани;
 • Малка водна площ;
Допълнителни дейности:
 • Сцена
Общо облагородяване и други дейности:
 • Подземни контейнери за смет;
 • Обновяване на подходи в съседни пространства за осигуряване на достъпна среда в изохрон 10 минути от градината;
 • Организация на зона за игра/разходка на домашни любимци в съседно, обособено пространство;
 • Изграждане на велопаркинги.

Концепция и проект

Движение и алейна система:

Водещата схема, която е предложена, се съобразява с:
– Основните оси на движение през градината;
– Нейното оптимално ползване;
– Съществуващите съоръжения и озеленяване.

Акцент в схемата на движение е широка кръговата алея, която ще свързва всички пространства, кътове и съоръжения и ще предлага удобен начин за движение в градината, а именно разходка и „джогинг“.

 class=
Нова схема на алейната мрежа на градината

Дейности и зониране:

С цел задоволяване на нуждите на живущите сме обособили 4 отделни функционални зони:
– Зона Спорт – обновяване на съществуващите спортна площадка и фитнес на открито;
– Зона Мултифункционална (активен отдих);
– Зона Детска игра (за две възрастови групи: малка, за деца 0–3 години и голяма: за деца 3–12;
– Зона Отдих, вкл. композиционен център на градината.

Буферна зелена зона изолира градината от околните пространства и улици.

 class=
Схема на функционалните зони

Водеща цел е да се обособят пространства за различните посетители на градината на мястото да не си пречат взаимно: като шум и като застъпване на начини на ползване.

    Едновременно с това сме наситили пространството с различни кътове и разнообразни начини на ползване, така че за всички жители от различните възрастови групи да има подходящо предложение в различните зони на парка.

 class=
Схема на алейната мрежа и функционалните зони

Обзавеждане:

Проектирано е икономично, но практично и красиво обзавеждане с пейки и кътове за почивка. С клоцове (озеленени стенички за сядане) се създава своеобразна трибуна към игрището.

 Използвани са подходящите места за сядане – на юг, югозапад и запад на алеите или т.нар. „Любими пейки“, за да може да бъдат засенчени в горещите летни дни и на достатъчно разстояние една от друга. Подредени са в различни комбинации с капацитет от 1 човек до групи от 8 човека.

На база самостоятелно изградените от жителите на квартала кътове са предвидени изолирани в зелени площи беседки с места за скара, достъпни чрез обособени „бавни“ пътеки от чакъл.

Формирана е група масички, отделени в зелена площ за шах, тихи игри и пикник. С подобно разпределение на пространството хилядите, които живеят в близост до градината ще разполагат с богат избор за това как да прекарат времето си в нея.

 class=
Обща визуализация на новата градина

Детски кътове:

Изключително важна е средата, в която живеят нашите деца. От голямо значение за тяхното правилно ментално и двигателно развитие са ежедневните препятствия, които преминат, игрите, които играят, цветовете, с които се запознават и куп други занимания най-често на детските площадки. Именно затова е обърнато толкова внимание на тях в „Люлин градина“. 

 Разработени са две детски площадки за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 12. Във всяка детска площадка са предвидени съоръжения, които да могат да развият двигателни и умствени способности на децата, в зависимост от тяхната възраст. Съоръженията са от устойчив на износване материал, имитиращ дървени трупи. Спазени са всички зони за безопасност на всяко от съоръженията. Цветове за ударопоглъщащата настилка, както и на съоръженията, са балансирано подбрани и целят да възпитават естетическо усещане у децата. 

 Детските зони са обезопасени с геопластики (ниски хълмчета) с височина на билото 1,80 м и огради на входовете с височина 1,10 м. Входовете са решени с двойни врати, с отваряне навън от площадката за игри. Площадката за по-малките е с два входа, а за децата от 3 до 12 – с четири. 

Детският кът за деца от 0 до 3 годишна възраст е с площ 130 кв. м., като предвиденият максимален капацитет на зоната е около 30 деца. В тази площадка са обособени комбинирано съоръжения с пързалка, пясъчник, разделен в две пространства с везна за прехвърляне на пясък, люлка с плетен кош и две клатушки под формата на пчели. 

 Зоната за деца от 3 до 12 годишна възраст е с площ 360 кв. м., максималният капацитет е около 100 деца. Обособените съоръжения са разнообразни: заложени уреди са за катерене и баланс, за люлеене, въртене както и пързаляне. Предвидени са тематични съоръжения като колонка от газстанция и музикални съоръжения. На територията на детския кът има и позиционирани масички за колективни игри.

 class=
Визуализация на една от детските площадки

Озеленяване и ландшафт:

Чрез внасянето на повече растителност, съвременно моделиране на терена и обособяване на нужни кътове, „Люлин градина“ ще се преобрази от „празно поле“ (по думите на жител на района) в разнообразно, красиво и интересно пространство.

 Промените ще допринесат и за намаляването на шума – както от околните улици, така и от спортните зони в градината и ще се обособят зони от затворен тип. Чрез моделираните геопластики – „хълмчета“ около детските площадки ще се създаде естествена безопасна зона за игра.

 В идейния проект са запазени всички съществуващи дървета, но в следващ етап е нужна фитосанитарна експертна оценка, за да се установи тяхното състояние.

 class=
Разположение на растителността и на новите геопластики

 Повечето дървета и храсти помагат и за прахова изолация, като по този начин се повишава качеството на въздуха. Ролята им не спира до тук, те разсейват и намаляват силните северни и северозападни ветрове, които доста често се завихрят в подобни пространства..

Оставени са и обширни, свободни от дървета поляни (в английски стил) които хората сами ще могат да избират как да ползват – за пикник, игра на волейбол, федербал, четене на книга и други любими занимания. 

 Домашни любимци: нашето предложение е да се обособи площадка за игра на кучета в отделно обособено пространство. По този начин, цялата градина ще може да се ползва свободно и безопасно от хората и най-вече децата, без притеснения от техните родители.

Велосипедно движение: предвид размера на градината и разнообразните дейности в нея, предлагаме в нея да няма транзитно велодвижение и обособени велоалеи.

Настилки:

Предлагаме нискобюджетно, лесно за поддръжка, но ефектно решение от асфалтова настилка с кант от гранитни павета, които могат да бъдат рециклирани от депата на Общината. Обръща се внимание на ширината на алеите, нужна за ефективното им ползване, като кантът ще е в периферията им в т.н. ‘бавна’ зона за почивка, с пейки и кошчета. Асфалтовите настилки ще са удобни за ползване от всички със затруднения в придвижването.

Техническа инфраструктура:

Основен акцент се поставя върху качественото осветление, което да осигури вечерно ползване на градината, чувство за сигурност и комфорт у посетителите. Едновременно с това осветлението, като брой, светлина и разположение на осветителните тела, няма да пречи на жителите на околните блокове.

Предвижда се и чешма в центъра на градината.

 class=
Проект за осветлението

Заключение

Предложеният проект има за цел не само пълноценно решение на нуждите на жителите на района и околните блокове, но и да създаде диалог към необходимостта от повече пълноценни градски градини в крайните квартали и жилищните комплекси на града.

Ще се радваме да чуем и Вашето мнение, за да го направим още по-добър. Попълнете анкета с идеи, забележки и предложения и се включете в нашата мейлинг листа с актуална информация относно него тук.

 class=
Нощна визуализация на градината

Нека изберем и име на новото любимо място на люлинчани – Предложете и гласувайте за име на градината, така че тя да започне своята трансформация от безименно, запуснато място в самостоятелна, пълноценна градска градина за пример за останалата част на София, #градзахората, #КварталиБезКомплекси

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.