Днес Столична община делегира своята подкрепа към културните дейци и НПО, занимаващи се с култура, по две основни направления: пряка финансова подкрепа чрез фондовете на Дирекция „Култура“ (Програма „Култура“ и Столичен културен календар) или пряко от общинския бюджет за култура след одобрение от Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие. Тези финансови инструменти не съответстват напълно на мащаба и разнообразието на артистични форми и съществуващия в столицата потенциал. Така те не успяват ефективно да осигурят надграждане и устойчиво професионално развитие на опериращите в сектора.

За да отговорим на нуждите и да създадем пълноценни условия за развитие на индивидуалния творчески потенциал на свободни артисти и културни мениджъри, освен адаптиране на инструментите за финансова подкрепа, предвиждаме и създаването на нефинансови механизми за обучение, развитие и координация

на професионалистите в сектор култура. Ще създадем общинска менторска програма за културни мениджъри, което ще позволи подобряване на икономическата устойчивост и растеж и ще направи възможно генерирането на нови дългосрочни инициативи от страна на представители на сектора. 

Целим създаването на Център за културна медиация, за да улесним директната връзка и партньорство между артисти и съществуващи пространства, институции и ресурси. Центърът ще позволи и да се осигури базисна административна помощ, логистично подпомагане за реализация на планирани дейности, популяризация на резултати от международните партньорства, информационно осигуряване и др.

Планираме създаването и на Софийска общинска резидентна програма, която да гарантира регулярно участие на голям брой столични артисти в дейности за творческо развитие. Тя ще бъде платформа за срещи и колаборация с чуждестранни артисти и ще осигури разнообразна и експериментална културна програма за жителите и гостите на града. В нейната рамка ще функционира и предвижданата от нас мрежа от сцени на открито за прохождащи таланти.