С доклад, внесен в Общинския съвет, предлагаме автобусна линия №22, подарена от ГЕРБ и ВМРО на частния превозвач МТК, да се върне обратно на общинския Столичен автотранспорт.

По този начин ще се спестят пари на данъкоплатците, тъй като МТК вози на по-високи цени и се неутрализира рискът от съдебни и финансови претенции от МТК, на каквито ставаме свидетели в момента.

ДОКЛАД
от
БОРИС БОНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ЧЛЕН НА ПКТТ при СОС

ОТНОСНО: Поемане на обслужването на автобусна линия №22 от “Столичен автотранспорт” ЕАД

Уважаеми г-н Герджиков, 
Уважаеми госпожи и господа – общински съветници,

В доклад № СОА20-ВК66-10684/10.12.2020 г. относно даване съгласие за сключване на споразумение между „МТК Гроуп“ ООД и Столичната община за уреждане на отношенията между страните, касаещи изпълнение на договор за обществен превоз на пътници, се посочва, че съгласно чл. 5, ал. 4 от Договора е предвидена индексационна клауза. Според нея, цената на километър маршрутен пробег, която е определена при сключването на Договора, може да се променя когато:

1. От датата на подписване на договора се е натрупала инфлация, респективно – дефлация, в размер на повече от 5%, съгласно данните на Националния статистически институт;

2. При промяна на цената на горивните и смазочни материали с повече от 20%, съгласно данните на Националния статистически институт. 

Според предоставената справка в горецитирания доклад, 5% инфлация е достигната през октомври 2018 г. От този момент нататък, цената за километър маршрутен пробег варира от първоначално договорената между “МТК Гроуп” ООД и Столичната община – 3 лв./км без ДДС до 3,384 лв./км. без ДДС. Поради липсата на навременна индексация, в предложено споразумение е заложено изплащане със задна дата от страна на Столичната община към “МТК Гроуп” ООД на сумата от 4 950 084, 35 лв., а цената на километър маршрутен пробег за последния месец, за който има данни – октомври 2020 г. е 3,135 лв./км. без ДДС.

Същевременно, с доклад № СОА20-ВК08-8457-[3]/16.09.2020 г., относно оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт (МГТ) поради въвеждане в експлоатация на първия участък (метростанция „Красно село“ – метростанция „Хаджи Димитър“), от третия лъч на столичното метро, продължаващата епидемиологична обстановка и последствията от нея, както и други необходимости, в т. 5 от проекта за решение се предлага разделяне на автобусна линия 21/22, обслужвана от “МТК Гроуп” ООД на две отделни линии – 21 и 22. Докладът е приет на 20-тото редовно заседание на Столичен общински съвет на 24.09.2020 г., с решение № 418, с което линиите са разделени считано от 01.10.2020 г. С това си решение, Столичният общински съвет даде правото на “МТК Гроуп” ООД да обслужва и новосъздадената линия 22, която не фигурира в сключения между Столичната община и частната фирма договор. 

Също така, според действащата икономическа рамка на масовия градски транспорт на София, цената за километър маршрутен пробег, който Столична община заплаща на общинската фирма “Столичен автотранспорт” ЕАД е 3,16 лв/км. без ДДС.

Във връзка с всичко гореизброено предлагам автобусна линия 22 да се прехвърли за експлоатация от частния оператор “МТК Гроуп” ООД към “Столичен автотранспорт” ЕАД със следния маршрут и експлоатационни показатели:

  • Централна гара – с. Подгумер /Болницата/ с двупосочна дължина на маршрута – 35,785 км
  • Централна гара – с. Подгумер с двупосочна дължина на маршрута – 34,215 км.
 class=

Проектът за разписание за посочената линия 22, е изготвен в пълен синхрон с разписанието на автобусна линия 21 в общия им участък от спирка „Централна гара“ до спирка „ул. Тракийска могила“. Синхронът позволява преминаване на превозни средства по линиите на интервал от 17/18 мин. за делник и интервал 25/30 мин. за предпразник/празник.

Процентното намаление на транспортната задача е в съответствие с чл. 6, ал. 2 от Договор № СОА16–ДГ56–1196 от 02.12.2016 г., сключен между Столична община и “МТК Гроуп” ООД, касаещ допустимата стойност (+/-5%), с която общият маршрутен пробег на транспортния оператор може да бъде променен спрямо предходната година. 

Общият годишен пробег на линия 22 е 329 649,9 км като при прехвърлянето на експлоатацията на линията на “Столичен автотранспорт” ЕАД ще се плаща годишен пробег в размер на 1 041 693,684 лв.

Допълнителни мотиви към предложението:

  1. С поставените искания за индексация на цената на “МТК Гроуп” ООД за километър маршрутен пробег, средната цена за последните 25 месеца е 3,273 лв/км без ДДС, което е с 11,3 ст. по-висока цена от цената за километър маршрутен пробег на “Столичен автотранспорт” ЕАД към текущата 2020 г. Според есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите, инфлацията за 2021 г. се очаква да достигне до 2,8%. При прехвърляне на експлоатацията на общинското дружество, в договора с което няма клауза за автоматична индексация, Столична община ще си осигури точно планиране на разходите. Отделно разходите ще бъдат по-ниски, спрямо разходите, които биха били платени на частния оператор “МТК Гроуп” ООД, ако експлоатацията на линията продължи да се извършва от него. В момент на сериозна икономическа криза и липса на средства в сферата и всяка възможност за спестяване трябва да бъде реализирана. 
  1. При прехвърляне на експлоатацията на линия 22 на общинското дружество се неутрализира рискът от финансови и други претенции, предявени включително и по съдебен ред. Историята на търговските взаимоотношения между Столична община и “МТК Гроуп” ООД и водените съдебни спорове между двете страни, показват ясно, че отношенията между двете страни са силно проблематични. В тази връзка защитата на обществения интерес и средства изисква да се намали до възможния минимум, според  сключения между Столичната община и “МТК Гроуп” ООД договор, експозицията на Общината към частния оператор.  

Предвид всичко гореизложено и на основание чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, предлагам Столичният общински съвет да вземе решение съгласно предложения проект.

гр. София
14.12.2020 г.