През последните 18 годни в София се инвестираха над 25 млрд. лв. и градът по много показатели е вече един средно богат европейски град. За жалост разхождайки се по неговите улици, както в центъра, така и в кварталите, той не изглежда на такъв, а още по-малко на столица на държава, която от 16 години е член на Европейския съюз. Многото инвестиции не спомогнаха за цялостното подобрение на градската среда и за удобството и качеството на живот на софиянци. 

Без значение дали става дума за нова инвестиции или за ремонт, всеки един от обектите претърпява по няколко “подобрения”. Феноменът “ремонт на ремонта” се превърна в правило. Проблемът с качеството е толкова сериозен, a липсата на високи очаквания у обществото – толкова осезаема, че за успех се смята, ако ремонтът не нанесе повече вреди от завареното положение. 

Ние от “Обединени за София”, обединението на “Продължаваме промяната”, “Демократична България” и “Спаси София”, предвиждаме цялостна промяна в начина и процесите по реализиране на инвестиционната програма на Столична община, за да може всяка следваща инвестици да води постепенно до трайно и осезаемо подобряване на средата за живот на всички софиянци. 

Предложенията ни са в пет основни направления:

Стандарти за градска среда

“Наредбата за градската среда на Столична община” приета след дългогодишна подготовка през 2020 г. поставя началото на изграждане на правилата за развитие на облика на София. И докато в град като Братислава този процес отнема около един управленски мандат, то в София той още не е завършен. Наредбата е допълнена с Приложение №8 през 2022 г. и така се специфицират стандартите за настилките, което трябваше да даде началото на качественото изграждане на градската среда.

За жалост при нито един от новите тротоари, които се ремонтират с пари от нарочния заем от 120 мил. лв., не се спазва приетия стандарт. Той е приет, но към момента няма задължителен характер, а ремонтите се случват без концепция и проект.

Ние се ангажираме “Наредбата за градската среда на СО” да стане задължителна и неразделна част от всеки един публичен проект и да залегне във всяка обществена поръчка. Искаме София да разполага с единен документ, част от “Наредбата за градската среда на Столична община”, който да е основополагащ за всички участници в изграждането на средата. Трябва цялостен пакет от стандарти за всички компоненти на градската среда, който да включва и необходимите технически спецификации и типови детайли за изпълнение. Той ще гарантира минималните параметри за функционирането на публичното пространство и ще осигури справедливото му преразпределение между всички негови ползватели. В допълнение ще улесни проектните и тръжните мероприятия и ще послужи за гарант за качествено изпълнение на ремонтните и строителните дейности. Само чрез осезаемо повишаване на качеството и скъсяване на сроковете ще могат да бъдат наваксани пропуските през последните 18 години. 

За цялостното довършване на “Наредбата за градската среда на СО” ще са необходими около 2 години, в които ще бъдат подготвени следните компоненти към стандартите:

  • Зоните в София ще се преосмисли по начин, който да гарантира качествено развитие на целия град, а не само на централната градска част. Към зоните с по-висок приоритет ще влизат достигащите ги градски артерии, както и кварталните центрове.
  • Стандарт за улични профили ще дефинира елементи на пътната инфраструктура и типови улични профили (налични и желани) като целта е да се гарантира предвидимост на уличната мрежа за шофьорите и строги изисквания към проектанти и строители.
  • Стандартът за настилки ще бъде допълнен с технически наръчник от детайли за изпълнение на всички елементи от градската среда, които да са със задължителен характер за проектанти и изпълнители.
  • Като изцяло нови стандарт ще бъдат подготвени такива за градската мебел и нейното разполагане, за озеленяването и поддържането на съществуващата растителност и за изграждане на подземните комуникации и шахтите към тях. 
Стандартното в София - разбито, некачествено, мърляво
Стандартното в Прага - обмислено, качествено

Качествени проекти за ремонти и ново строителство

Наличието на най-добрите стандарти няма да промени нищо, ако липсва качествен проект, по който да се изпълняват строителните дейности. Това се забелязва на всеки строителен обект в София – от печалните ремонти на знакови места в София като “Жълтите павета” до малките улици в кварталите. И докато основната цел на действащата администрация е да се усвояват наличните пари, то цели като функционални публични пространства или правилни технически решения остават последна грижа. Поради тази причина СО “ремонтира” ул. “Шишман” вече пета година, от което страдат много други райони на града, за които не остава времеви и финансов ресурс.

Ние имаме намерение да върнем градската администрация към една от най-основните ѝ функции – да планира и проектира средата, в която живеем. За да може това да се реализира е необходима реформа на Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ) и на на двете тематични общински предприятия “Софияплан” и “София-проект”. Промените ще са насочени към структурното обезпечаване на двете основни дейности, които НАГ трябва да изпълнява:

  • Да защитава ефективно публичния интересен в процедирането на подробни устройствени планове, при издаване на разрешителни за строеж и контрол на строителството, правейки това в разумни срокове и без излишни административни пречки. 
  • Да изготвя стратегии и планове за развитието на града и да подготвя градските проекти за публични пространства и сгради, а в случай на външни проектанти – да съблюдава и контролира проектите за тяхното съответствие със заданието и публичния интерес.

Ще се проучи възможността за сливане на ОП “Софияплан” и “София-проект”, което ще има за цел събирането на целия експертен потенциал СО под един покрив, повишаването на проектантския капацитета и канализирането му към изработване на добри проекти за публични пространства и сгради. Само така могат да се гарантират честни и прозрачни търгове с ясни изисквания за качество, да се планират разходите и графиците на строителството, да се изпълнява реален контрол на дейности и да има качествена последваща поддръжка.

Проектна готовност за ремонтите

Често оправдание на администрацията за необходимостта от възлагане на инженеринг е невъзможността да се отдели отделно финансиране за проектирана и то трябва да се пакетира заедно с поръчката за строителство. Друго оправдание за възлагането на инженеринг е времето и необходимостта бързо да се усвоят парите и това става най-лесно, когато проектирането стане отново част от строителството. Така обаче общината губи лесно контрол над проекта и последващия финален резултат.

За жалост тези два подхода не помагат и СО всяка година не успява да реализира инвестиционната си програма поради липсата на каквато и да е било проектна готовност. 

За да се избегне този проблем са необходими готови проекти, които да чакат момента на осигуряване на финансиране за тяхната реализация. Световната практика показва, че подготовката на проект в пълен обхват изисква от 5% до 10% от предвидения инвестиционен бюджет. Това обхваща всички проекти фази от предпроектното проучване до работен проект за всички необходими специалности. 

В рамките на бъдещите бюджети за капиталови разходи ние ще заделим целеви средства за проектиране, които да са минимум 5% от предвидения бюджет за капиталови разходи. Така ще бъдат постигнати две основни наши цели – избягване на необходимостта от възлагане на инженеринг и създаване на банка от готови проекти, което в рамките на 2 години да позволят по-бързото и качествено изпълнение на инвестиционната програма на Столична община. 

Честно възлагане и качествено изпълнени проекти

Възлагането на обществени поръчки за строителни дейности в София се случва без ясни критерии, често непрозрачно и не на по-добрата фирма, а на “нашата” фирма. Много граждани на София разбират, че нещо ще се прави, чак когато видят оградата и багерите пред домовете си. Поради липса на комуникация много от тях дори и тогава не получават повече информация, какво точно ще се прави и то как трябва да изглежда, когато бъде завършено. Затова ние вярваме, че процесите по възлагане и изпълнение на инвестиционни проекти имат нужда от пълно преструктуриране и преработка така, че да обхващат всички стъпки по реализирането на един инвестиционен проект.

Чрез проектните задания СО ще поставя ясни изисквания към проектите, които са съобразени със стратегиите за развитие на града и с потребностите на гражданите. Ние си поставяме за цел да повишим чувствително диалога и тяхното включване във вземането на инвестиционните решения. Общината ще си влезе в ролята на отговорен възложител и ще изисква качествени проектни предложения, както от своите служители, така и от външните изпълнители. 

Търговете и възлагане на обществени поръчки за строителни дейности ще става по предварително подготвени типови документи с включени подробни работни проекти и спецификации и избирането на изпълнител на основа само на най-ниска цена няма да представлява проблем или риск за реализацията на проекта. Възлагане на инженеринг ще остане възможно само за стандартни публични пространства (пр. квартални улици), които не изискват специфични проектантски дейности, а само адаптиране на стандартите за градска среда към конкретната ситуация. За тази цел ще има изготвени типови задания и задължителна съгласувателна процедура с НАГ за качеството на проекта и съответствие с градските стандарти. 

Ще бъде изготвен и ясен механизъм за контрол на строителството, който да става на базата на засилено присъствие и контрол на обектите, а не само на хартия. Този контрол ще се осъществява постоянно и по време на гаранционния период на обектите, за да може публичният интерес да бъде максимално защитен, а инвестициите да имат дълготраен ефект върху подобряването на качеството на публичните пространства.

Ограничаване на недобросъвестните фирми

Типичен пример от последния мандат е казусът с обществената поръчка за поддръжка и изграждане на улично осветление на територията на Столична община на стойност 73 млн. лв. Подозрително изграждането и ремонтът на осветителната мрежа в града беше предоставено на два кръга от добре познати фирми. След проведено разследване от страна на Спаси София са установени огромни разлики между цените на спечелилите две фирми по отношение на изграждането на уличните стълбове, цената на труда и цените на отделните артикули за поддръжка. Докато изграждането на уличен стълб от едната страна на улицата струва 5755 лв., то от другата цената е пет пъти по-ниска.

Ще разработим пакет от мерки за ограничаване на недобросъвестните фирми, които не изпълняват договорните си задължения и строят некачествено. Освен ясните критерии за изпълнение под формата на проект и спецификации, пакетът ще включва и механизъм за налагане на високи глоби и санкции при неизпълнение като част от типовите тръжни документи. Столична община няма да се поколебае при грубо неспазване на изискванията от страна на изпълнителите да прекрати техните договори и да поиска компансация за нанесените щети и пропуснатите ползи. Пред държавата ще лобира за въвеждането и ефективното използване на механизми като т.нар. „черен списък“, в който на базата на обективни критерии да попадат фирми, които системно не изпълняват качествено заложените в договорите задължения.