• Извънредно извозване на битови отпадъци (боклук) от обществена инфраструктура
  • Съдове за отпадъци и улични кошчета – подмяна, неизвозени по график, поставени на неподходящи места
  • Разпиляване на отпадъци от автомобилите по чистота
  • Несъбрани по график едрогабаритни, строителни и други отпадъци
  • Неизвършено или некачествено метене/снегопочистване на обществени площи като подлези, спирки на градски транспорт и други
  • Лоши санитарни условия в имоти, които са частна собственост
  • Изгаряне на гуми, селскостопански и други на обществени места

Графици – дейности по чистота по райони

През последните няколко десетилетия управлението на чистотата и отпадъците се превърна в глобална грижа. Обикновено боклука се генерират в домакинствата, фабриките, строителните площадки, рафинериите и атомните електроцентрали. Тъй като населението се увеличава, тенденциите в потреблението се променят. Наред с подобряването на начина на живот, това създаде тревожни заплахи за околната среда. Ако отпадъците не се управляват правилно, те могат да причинят сериозни проблеми на човешкото здраве и околната среда. Затова е необходимо хората и предприятията да знаят значението на управлението на отпадъците.

Боклуците могат да бъдат рециклирани, ако се събират и управляват ефективно. Отпадъчни материали като пластмаса, стъкло и хартия могат да бъдат разделени в различни колони, за да бъдат преработени, за да се направят нови продукти, които ще спестят природните ресурси. Освен това, когато същите не се рециклират, те обикновено се озовават в сметища или океани, представлявайки заплаха за човешкото здраве и морския живот.

В повечето райони на света пречистването на отпадъчни води не се извършва правилно, което води и до затваряне на плажове. Според Световния фонд за дивата природа (WWF) приблизително 8 милиона тона пластмаса попадат в океаните всяка година. Боклуците може да причинят замърсяване на въздуха и водата. Известно е също, че гниещият боклук произвежда вредни газове, които се смесват с въздуха и могат да причинят проблеми с дишането на хората.

Планирането на управлението на отпадъците и рециклирането на всички отпадъци, произведени в София, е огромна задача, която включва както логистично планиране, така и научни познания и разбиране, за да се балансира въздействието върху околната среда и рентабилността на процеса.

Забранено е разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и др. обществени информационни елементи по стълбовете на улично осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масов градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета и на всякакви други непредвидени за целта места.

Нарушение на закона е и замърсяването и изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване. Започването и извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части, и без информационно–указателна табела.

Забранено е и натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки. Излизането от строителните обекти на транспортни средства на уличните платна с непочистена от кал ходова част. Кофи, пречещи на автомобилното или пешеходно движение.

Незаконно е изхвърлянето на боклук на обществени места или в частна собственост. Това също прави нашите квартали по-малко безопасни и здравословни. Докладвайте за незаконно изхвърляне, когато го видите.

Подайте сигнал към:

Столичен инспекторат – контактите по райони може да намерите тук.