София е град с изключително богато материално и нематериално културно наследство. Процесът на разкриване на историята в градското сърце е жив и тече непрестанно. Културното наследство само по себе си обаче не способства достатъчно за развитие на туризъм и културно предприемачество и дейността по опазването му не се планира и провежда на база цялостна дългосрочна стратегия.

За да бъде съхранено и използвано по ефективен начин, управлението на културното наследство в столицата трябва в краткосрочен и средносрочен план да отговори на редица ключови предизвикателства. На първо място сред тях е липсата на концепция, стратегия и визия за развитието и опазването на историческия център на София. Липсват активни електронни регистри на столичното недвижимо и движимо културно наследство, а Регионалният исторически музей няма управленска тежест. Сериозни предизвикателства са също така нефункционалното усвояване на сградния фонд във връзка с културното наследство и това, че в София няма Обществен съвет за закрила на културното наследство към Столична община, макар това да е изискуемо от Закона за културното наследство (ЗКН). За момента не е налице и модерен и атрактивен подход за социализация на културното наследство.

За да посрещнем съществуващите предизвикателства, предлагаме пълна промяна на начина на работа с материалното културно наследство – от фрагментарни дейности по консервация и реставрация при случайното му разкриване ще преминем към цялостна визия и план за експонирането и предприемане на адекватни и иновативни мерки за представянето му, включително с цел развиване на културен туризъм.

Ще създадем Обществен съвет за закрила на културното наследство, който да подкрепи и улесни прехода към по-целенасочено управление на ресора. В краткосрочен план предвиждаме и създаването на интерактивни електронни регистри на движимото и недвижимо културно наследство, които да позволят синхронизация с кадастралния план на града. Така ще можем по-добре да опазим културните паметници и значително ще улесним администрирането им.

Всички културно-исторически паметници държавна или общинска собственост, намиращи се на територията на общината, ще бъдат пряко администрирани от РИМ – София, което ще позволи ефективно преструктуриране и увеличаване на човешкия и финансов ресурс на музея, а за собствениците на частни обекти, класифицирани като паметници на културата, ще осигурим проактивна двупосочна комуникация с експертите на РИМ – София, която да им позволи безпроблемно да интегрират ползването на имота си с функциите му на паметник. Така задачата на общината да превърне културно-историческото наследство на столицата в жив и функциониращ елемент от градската среда ще е значително по-лесна.Museum of Bavarian History Competition Entry / Irlenbusch von Hantelmann  Architekten | ArchDaily

Проект от архитектурен конкурс за проект на Музея на Баварската история.

Предвиждаме РИМ – София да бъде преместен в нова сграда, пригодена специално за неговите функции като модерен музей на столицата на България. Успоредно с това, функциите на всички все още годни за ползване термални извори и свързаните с тях сгради ще бъдат възстановени и тяхната материална база – ефективно поддържана. Целта ни е да превърнем историческия център в популярно и атрактивно място за неговите жители и гости.

Чрез изготвяне на Стратегия за опазване на кулутно-историческото наследство и създаване на функционираща модерна туристическа информационна система ще осъвременим възприятието за исторически център на София и подходът за неговото опазване и развитие. 

Желаем да подчертаем многопластовия облик на града чрез използване на модерни технологии за социализация и популяризация и създаване на устойчиви отличителни атрактивни зони, като например НДК, Ларгото, Св. Петка и четирите храма в сърцето на града – катедралата Св. Неделя, джамията Баня Баши, католическата катедрала Св. Йосиф и Синагогата, които заедно са символ за уникалната за Европа религиозна и етническа толерантност на София. 

В Стратегията ще заложим на управленска политика с фокус децентрализация и осигуряване на свободен достъп до историческите паметници на града, както и улесняване на собствениците на обекти на движимото и недвижимото културно наследство и насърчаването им да опазват автентичността им. Така инвестициите няма да са за сметка на градската памет, а ще работят за привличането на допълнителен туристически поток.